ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดี (ผ.ร.ส.)

ชมรมผู้ไร้กล่องเสียง(ผ.ร.ส.)

 

         ก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2533 ตั้งขึ้นตามความต้องการของผู้ป่วยมะเร็งกล่องเสียงที่ผ่าตัดเอากล่องเสียงออกแล้ว  ซึ่งเรียกว่า "ผู้ไร้กล่องเสียง"ผลของโรคและการรักษาทำให้ผู้ป่วยพูดไม่มีเสียง  และต้องหายใจทรงรูหายใจที่คอ ตลอดชีวิตบางคนเกิดความทุกข์ทรมาน  คับแค้นขมขื่น เสียใจอย่างมากเพราะไม่สามารถปรับตัวกับสภาพชีวิตที่เปลี่ยนแปลงได้ ไม่อยากพบปะผู้ใด  ไม่กล้าเข้าสังคม  รู้สึกมีปมด้อย  ต้องปรับตัวให้ชินกับการหายใจทางรูหายใจที่คอ  ซึ่งต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์  บางคนมีเสมหะไหลออกทางรูหายใจที่คอ โดยไม่รู้ตัว  ทำให้เลอะเทอะ  เพราะไม่สามารถทำความสะอาดได้ทัน สร้างความรังเกียจต่อผู้พบเห็นและครอบครัว บางครอบครัวถึงกับแตกแยก รู้สึกชีวิตเลวร้าย โดยสาเหตุดังกล่าวผู้ไร้กล่องเสียงจึงรวมตัวกันเป็นชมรมขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

         

• วัตถุประสงค์ของกลุ่ม ผ.ร.ส.      

         ส่งเสริมให้สมาชิกสามารถปรับตัวกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไปได้และสามารถดูแลตนเองได้เร็วที่สุด  โดยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ชมรมฯ ได้พัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  ร่วมปรึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตหลังผ่าตัด ได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิรามาธิบดีและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ตั้งแต่เดือนมกราคม 2539  เป็นต้นมา  และในปี พ.ศ. 2549  เริ่มได้รับทุนสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมบางส่วนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  (สปสช.)  มีเจ้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของชมรมซึ่งสามารถขอคำปรึกษาได้

 

• กิจกรรมของกลุ่ม ผ.ร.ส.        

         1: จัดประชุมสมาชิกเพื่อปรึกษาปัญหาและหาทางช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่กัน เดือนละครั้ง

         2: สมาชิกเยี่ยมผู้ป่วยก่อนและหลังผ่าตัดสัปดาห์ละครั้ง

         3: ให้กำลังใจและให้คำแนะนำสมาชิกที่กำลังฝึกพูด สัปดาห์ละครั้ง เพื่อให้สามารถพูด สื่อสารได้เร็วขึ้น

         4: เยี่ยมสำรวจสมาชิกที่กลับเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

          5: พิจารณาให้ยืมเครื่องช่วยพูด ในกรณีที่ผู้ป่วยยังหาเครื่องไม่ได้ หรือให้การช่วยเหลืออื่น ๆ ตามความจำเป็น

          6: จัดประชุมวิชาการและพบปะระหว่างสมาชิก พยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยปีละครั้ง

          7: เป็นกรณีตัวอย่างผู้ป่วย ในการเรียนการสอนของนักศึกษาพยาบาล

          8: เป็นแหล่งดูงานของพยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล นักสขศึกษาและผู้สนใจ

          9: จัดงานมุทิตาจิต สมากผู้อาวุโสในวันสงกรานต์

         10: จัดทัศนศึกษเยี่ยมชมกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปีละ ครั้ง

 

• ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับ        

         1: ผู้ป่วยที่มีปัญหาปรับตัวได้

         2: สมาชิคดูแลตัวเองได้

         3: ตัดสินใจรับการรักษาในเวลาที่เหมาะสม

         4: รักษาต่อเนื่อง

          5: สมาชิกมีความหวังในชีวิต

          6: สมาชิกรู้สึกมีคุณค่า ภาคภูมิใจในตนเอง

          7: สมาชิกพึ่งพาตนเองได้ดี

          8: สมาชิกเข้าสู่สังคมอย่างมั่นใจ

          9: จัดงานมุทิตาจิต สมากผู้อาวุโสในวันสงกรานต์

         10: จัดทัศนศึกษเยี่ยมชมกิจกรรมทางศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ปีละ ครั้ง

 

***หากท่านต้องการสมัครเข้าร่วมชมรม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่***
ชมรมผู้ไร้กล่องเสียงรามาธิบดีเบอร์โทร: 02-201112 หรือ 02-2012652

ศูนย์มิตรภาพบำบัดรามาธิบดีเบอร์โทร : 02-2012652 โทรสาร 02-2012653

โดย ไม่เสียค่าสมัครสมาชิก

 More Picture