รายชื่อผู้ลงทะเบียน "New Treatment for Genitourinary Cancer in 2023"

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ "New Treatment for Genitourinary Cancer in 2023"

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
1. พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. พว.ศิรินาฏ สอนสมนึก พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. พว.ชุติพันธุ์ เอื้อจิตทวีชัย พยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก1 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกมะเร็ง
4. พว.อรทัย แก้วจรัสวิไล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. ภก.นพดล กองสุผล เภสัชกร ฝ่ายเภสัชกรรม
6. พว.อุไรวรรณ หาญศึก พยาบาล โรงพยาบาลรวมแพทย์ยโสธร
7. นางอัจฉรา ใจกว้าง พยาบาล โรงพยาบาลพุทธโสธร
8. นางอพัชนิภา บุญหลี พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
9. นางสมถวิล เอี่ยมประดิษฐ์ พยาบาล สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
10. พว.พัชราวรรณ สมจันทร์ พยาบาล สาขาวิชามะเร็งวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์
11. นส.ประภัสสร รัตนพันธ์ พยาบาล หน่วยวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี
12. นางสุวิณี ปรีชฎา พยาบาล สำนักงานวิจัย วิชาการและนวตกรรม
13. นส.นันทนา แสนเกษม พยาบาล สาขาวิชามะเร็งวิทยา
14. นางวรรณา สินชลสิทธิ์ พยาบาล โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์
15. พญ.ศศิประภา รงค์ทอง แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
16. พว.กรียดา รัตนพันธ์ พยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสง
17. พว.นันทยา เอื้อมงคล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
18. นส.ณัณัฐฐานันต์ บุญทศโชติสกุล พยาบาล โรงพยาบาลทุ่งสง
19. นพ.พงษ์พัฒน์ พิมพ์สะ แพทย์ สาธารณสุข
20. พว.อรวรรณ พิชิตไชยพิทักษ์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
21. พญ.พลอยอำพันธ์ นันทบุตร แพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลราชวิถี
22. พว.สุทธวรรณ ไชยนา พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
23. นส.ศศิวิมล จงจิตต์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
24. พญ.รดาศา สุขพิเนตกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลราชวิถี
25. นพ.นพรุจ แสงนพธรรม แพทย์ โรงพยาบาลกลาง
26. นส.ฏิลระพี ปรางค์ชัยภูมิ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
27. พญ.สุภัชชา เขียวหวาน แพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
28. พญ.วรอนงค์ ถิรมนตรี แพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
29. นายธนพล ทนคำดี นักวิชาการเวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
30. นส.พรสุดา จิตรกสิกร นักวิชาการเวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
31. นส.ศรุตา บุบผาผสม นักวิชาการเวชสถิติ โรงพยาบาลรามาธิบดี
32. นพ.สรวิชญ์ เปรมเจริญ แพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี
33. นางอรวรรณ รัตนสุวรรณ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
34. นพ.ณัฐวุฒิ กมลรัตน์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลราชวิถี
35. นพ.ธรรศ นิธิกรกุล แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
36. พญ.พัชรียา สมบูรณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลพระมงกุฎ
37. ผศ. พญ.พรพรรณ วิบุลผลประเสริฐ แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
38. พญ.เมธีนาถ จันทร์ทอง แพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลราชวิถี