รายชื่อผู้ลงทะเบียน การบรรยายพิเศษ "Breast Cancer In The Elderly"

 

 

ตรวจสอบข้อมูลสถานะลงทะเบียน

ประชุมวิชาการ "Breast Cancer In The Elderly"

วันพุธที่ 20 กันยายน 256
 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หน่วยงานที่สังกัด
1. พว.สุวลักษณ์​ ​วงศ์จรรโลงศิล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
2. พว.สุวรรณี สิริเลิศตระกูล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. อ. พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก แพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. นส.ธัญญลักษณ์ วรรณทวี

พยาบาล

หน่วยวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. นางสุวิณี ปรีชฎา พยาบาล สำนักงานวิจัย วิชาการและนวตกรรม
6. นส.ประภัสสร รัตนพันธ์ พยาบาล หน่วยวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี
7. ภก.สกาวรัตน์ หลำริ้ว เภสัชกร บริษัทเอ็มเอสดี
8. พว.วิภา ดุรงค์พิศิษฏ์กุล พยาบาล ภาควิชากุมารฯ
9. พญ.อลิสรา​ ศรีนิลทา แพทย์ -
10. นส.ธัญญลักษณ์ วรรณทวี พยาบาล หน่วยวิจัยทางคลินิก โรงพยาบาลรามาธิบดี
11. นส.ขวัญเรือน แพรุ้งสกุล พยาบาล คลินิกเฉพาะทางมะเร็ง โรงพยาบาลราชบุรี
12. พญ.จิราวดี ร่วมเจริญชัย แพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
13. พญ.พรชนก จารุวงศ์วณิชย์ แพทย์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
14. นพ.ชัยชิรัตน์ วงศ์จิรสกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด สถาบันมะเร็งแห่งชาติ / รพ.ราชวิถี
15. พญ.รดาศา สุขพิเนตกุล แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ราชวิถี
16. ผศ. นพ.ไนยรัฐ ประสงค์สุข แพทย์ รพ.พระมงกุฎ
17. พญ.ชุตินันท์ ภาสกรณ์ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รพ.ราชวิถี
18. นายธรรศ นิธิกรกุล แพทย์ รังสีรักษา
19. นส.สุวลักษณ์​ ​วงศ์จรรโลงศิล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
20. นางเยาวรัตน์ จันทราภรณ์ พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
21. นส.ไข่มุก ประจักษเศรณี พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี
22. นส.สุวลักษณ์​ ​วงศ์จรรโลงศิล พยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี