ชื่อตำแหน่งงานในภาษาอังกฤษ

 

 

คลิกลิ้งค์เพื่อไปยังตำแหน่งงานประเภทต่างๆ 

พม. ประเภทวิชาการ

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ)

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ)

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ)

--------------------------------------------------------------------

พม. ประเภทวิชาการ

ศาสตราจารย์  

Professor

รองศาสตราจารย์  

Associate Professor

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

Assistant Professor

อาจารย์  

Instructor

นักวิจัย  

Senior Researcher

 

--------------------------------------------------------------------

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งวิชาชีพเฉพาะ)

      นักกายภาพบำบัด

 

Physiotherapist

   ทันตแพทย์

 

Dentist

พยาบาล

 

Registered Nurse

แพทย์

 

Medical Physician

สัตวแพทย์

 

Veterinarian

นักเทคนิคการแพทย์

 

Medical Technologist

เภสัชกร

 

Pharmacist

วิศวกรเครื่องกล

 

Mechanical Engineer

วิศวกรไฟฟ้า

 

Electrical Engineer

วิศวกรโยธา

 

Civil Engineer

สถาปนิก

 

Architect

นักรังสีการแพทย์

 

Radiological Technologist

 นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

Computer Technical Officer

นักจิตวิทยาคลินิก

 

Clinical Psychologist

นักแก้ไขความผิดปกติ
ของการสื่อความหมาย

 

Speech  Therapist

นักกิจกรรมบำบัด

 

Occupational Therapist

       นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

 

Cardio-Thoracic Technologist

นักกายอุปกรณ์

 

Prosthetist

นักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

Computer System Analyst

นักปฏิบัติการวิจัย

 

Researcher

แพทย์แผนไทยประยุกต์

 

Applied Thai Tradition
Medical Practitioner

แพทย์แผนจีน

 

Traditional Chinese Medical Practitioner

 

--------------------------------------------------------------------

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนวิชาการ)

นักวิชาการศึกษา

 

Educator

  นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 

Education and Career  Guidance Officer

นักวิทยาศาสตร์

 

Scientist

   บรรณารักษ์

 

Librarian

นักวิชาการเวชสถิติ

 

Medical  Statistician

นักวิชาการโภชนาการ

 

Nutritionist

นักจิตวิทยา

 

Psychologist

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 

Audio-Visual Technical Officer

เจ้าหน้าที่วิจัย

 

Research Technical Officer

  นักเอกสารสนเทศ

 

Information Resource Analyst

นักวิชาการวิทยาศาตร์การแพทย์

 

Medical Scientist

นักวิชาการช่างทันตกรรม

 

Dental Technical Officer

นักวิชาการอาชีวบำบัด

 

Vocational Therapist

นักกำหนดอาหาร

 

Dietician

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

Computer Programmer

นักวิชาการอักษรเบรลล์

 

Braille Code Technical Officer

นักวิชาการภาษามือ

 

Sign Language Technical Officer

  ล่ามภาษามือ

 

Sign language Interpreter

นักให้คำปรึกษา
เพื่อการฟื้นฟูสมรถภาพคนพิการ

 

Rehabilitation Counselor

นักเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับคนพิการ

 

Assisting Technology Practitioner

ผู้ช่วยวิจัย

 

Research Assistant

นักพัฒนาการเด็ก

 

Child Development Officer

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา

 

Sports Scientist

นักวิชาการดนตรีไทย

 

Thai Music Technical Officer

   นักวิชาการสารสนเทศภูมิศาสตร์

 

Geographical Information Technologist

นักวิชาการข้อมูลสมุนไพร

 

Medical Plant Technical Officer

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

 

Environmentalist

ผู้ช่วยอาจารย์

 

Assistant Instructor

นักคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ

 

Cardiac Sonographer

นักจดหมายเหตุ

 

Archivist

นักวิชาการรหัสโรค

 

Medical Coder

นักวิชาการวัฒนธรรม

 

Cultural Officer

--------------------------------------------------------------------

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับปฏิบัติการ)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

General Administration Officer

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

Finance and Accounting Analyst

นักวิชาการช่างศิลป์

 

Academic Art  Technician

  นักตรวจสอบภายใน

 

Internal Auditor

นักสุขศึกษา

 

Health Promotion Educator

วิศวกร

 

Engineer

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 

Plan and Policy Analyst

นักวิชาการเกษตร

 

Agricultural Research Officer

นักวิชาการสัตวบาล

 

Animal Husbandry Technical Officer

นิติกร

 

Legal Officer

นักทรัพยากรบุคคล

 

Human Resource Officer

นักประชาสัมพันธ์

 

Public Relations Officer

นักวิชาการพัสดุ

 

Supply Analyst

นักวิชาการสถิติ

 

Academic Statistician

นักวิเทศสัมพันธ์

 

Foreign Relations Officer

นักสังคมสงเคราะห์

 

Social Work Officer

นักวิชาการสารสนเทศ

 

Computer Information Analyst

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ

 

Quality Development  Technical Officer

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

 

Training Technical Officer

เจ้าหน้าที่พยาบาลทางสัตวแพทย์

 

Animal Care Assistant

ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารสินทรัพย์

 

Asset  Management  Specialist

นักนิเทศศิลป์

 

Graphic Designer

เจ้าหน้าที่พัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์

 

Asset Management Analyst

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และพัฒนาการลงทุน

 

Investment Management Analyst

นักบริหารความเสี่ยง

 

Risk Management Officer

ครูปฐมวัย

 

Childcare Teacher

เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง

 

Constructive administration Officer

--------------------------------------------------------------------

พม. ประเภทสนับสนุน (กลุ่มตำแหน่งสนับสนุนทั่วไป ระดับช่วยปฏิบัติการ)

ช่างทันตกรรม

 

Dental Technician

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 

Computer Technician

ช่างพิมพ์

 

Printing Technician

ช่างศิลป์

 

Art Technician

ช่างเขียนแบบ

 

Draftsman

ช่างเครื่องยนต์

 

Mechanics Technician

ช่างไฟฟ้า

 

Electrician

                   ช่างอิเล็กทรอนิกส์

 

Electronics Technician

ช่างเทคนิค

 

Technician

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

 

General Administration Assistant

ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร

 

Agricultural Officer

ผู้ปฏิบัติงานสัตวบาล

 

Animal Husbandry Officer

ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

 

Audio-Visual Officer

ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

 

Library Service Officer

ผู้ปฏิบัติงานอาชีวบำบัด

 

Vocational Therapy Technician

 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

 

Scientific Officer

ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

 

Dental Assistant

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม

 

Pharmacy Technician

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล

 

Practical Nurse

ผู้ปฏิบัติงานโภชนาการ

 

Nutrition officer

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์การแพทย์

 

Medical  Technician Assistant,
Medical  Science Technician

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค

 

Radiological Technician

ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด

 

Physical Therapist Assistant

เจ้าหน้าที่อักษรเบรลล์

 

Braille Code Technician

พนักงานบริการ

 

General Service Officer

ผู้ปฏิบัติงานแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

Applied Thai Tradition Medical Assistant

พี่เลี้ยง

 

Childcare Officer

 

 

ที่มา : กองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล