หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

(Complementary and Alternative Medicine Unit)

                 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก เปิดบริการด้านการแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย เช่น การฝังเข็ม การครอบแก้ว การนวดแผนไทย การประคบสมุนไพร การอบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอด โดยให้บริการผู้ป่วยที่เลือกรักษาทางศาสตร์การแพทย์แผนตะวันออก (การแพทย์แผนจีนและการแพทย์แผนไทย) มีบริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ป้องกัน ฟื้นฟู และสร้างเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามการรักษา โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์การแพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทยประยุกต์

 

 

 

              เวลาเปิดบริการ
        เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ 8.30 -16.00 น. 
        ยกเว้นวันหยุดราชการและวันนักขัตฤกษ์
        แผนที่ใน google map 
        https://maps.app.goo.gl/6vETPc3s3FgRjZTz7

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ

- ฝังเข็ม ครั้งละ 300 - 600 บาท  สิทธิข้าราชการเบิกได้ 150 บาท  รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
- ครอบแก้ว ครั้งละ 150 บาท (เบิกไม่ได้) + ค่าบริการ รพ. 100 บาท
- นวดแผนไทยเพื่อการบำบัดรักษา ครั้งละ 450  บาท  สิทธิข้าราชการเบิกได้ 200 บาท  รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
- ประคบสมุนไพร ครั้งละ 450  บาท สิทธิข้าราชการเบิกได้ 150บาท  รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
- นวดแผนไทยและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา ครั้งละ 460  บาท  สิทธิข้าราชการเบิกได้ 250 บาท  รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
- อบไอน้ำสมุนไพร เพื่อการบำบัดรักษา ครั้งละ 350 บาท สิทธิข้าราชการเบิกได้ 120 บาท  รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
- หัตถการการดูแลมารดาหลังคลอด มี 4 หัตถการ ได้แก่ นวดตัว ประคบตัวและเต้านม ทับหม้อเกลือที่หน้าท้อง อบไอน้ำสมุนไพร ค่าบริการรวม 1,230 บาทต่อครั้ง สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้ 670 บาท รวมค่าบริการรพ.และค่าอุปกรณ์แล้ว
หมายเหตุ * ค่าบริการโรงพยาบาล100 บาท เบิกได้ 50 บาท

** สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสิทธิประกันสังคม ไม่สามารถเบิกค่ารักษาได้

 

ขั้นตอนการรับบริการ

1. ผู้ป่วยที่มีนัด ยืนยันนัดหมายผ่าน Application / ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล

-  กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04.00 น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที

-  ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต บริเวณเคาน์เตอร์รับบัตร

-  ผิดนัด/ไม่ตรงวัน : ติดต่อพยาบาลคัดกรอง หากแพทย์เดิมลงตรวจพิจารณารอลำดับคิวพบแพทย์ หากแพทย์เดิมไม่ลงตรวจ เข้าระบบนัดหมาย

2. ผู้ป่วยรายใหม่

-  ส่งปรึกษา/นัดหมายล่วงหน้า : ติดต่อพยาบาลคัดกรอง พิจารณาพบแพทย์ตามลำดับ หรือเข้าระบบนัดหมาย

- กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่งานเวชระเบียน  https://www.rama.mahidol.ac.th/medicalrecord/th หรือลิงค์ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์  https://www3.ra.mahidol.ac.th/mronline/pre_mronline.php หรือ RAMA APP 
“ทำประวัติผู้ป่วยใหม่”

- นัดหมายทางหมายเลขโทรศัพท์ 06 4585 0938 และ 06 4585 0939 หรือ Email: ramaocam@mahidol.ac.th

- นัดหมายผ่าน RAMA app “ ขอทำนัดหมาย ”