บทบาทหน้าที่

ด้านการตรวจรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ

  1. ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก
  2. วางแผนและพัฒนาระบบงานแพทย์ทางเลือก
  3. ส่งเสริมสุขภาพแก่บุคลากรและประชาชน โดยศาสตร์แพทย์ทางเลือก

ด้านการศึกษา

  1. อบรม/ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนเบื้องต้นแก่นักศึกษาแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน
  2. อบรม/ให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนจีนแก่บุคลากรของโรงพยาบาลรามาธิบดี ตามที่ได้รับมอบหมาย
  3. จัดการประชุมวิชาการทางด้านการแพทย์แผนจีน

ด้านวิชาการและการวิจัย 

  1. ผลิตงานวิจัยในหน่วยแพทย์ทางเลือก 
  2. ให้คำปรึกษาด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับการแพทย์ทางเลือก
  3. สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกคณะฯ