วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการแพทย์ทางเลือกเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน และต่อยอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ

พันธกิจ 

  1. เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการรักษาพยาบาลด้านการแพทย์ที่มีการผสมผสานศาสตร์ระหว่างแพทย์แผนตะวันตกและแผนตะวันออกอย่างสมดุลเป็นทางเลือกในการดูแลสุขอนามัยแบบองค์รวม 
  2. เพื่อบริหารจัดการที่มุ่งเน้นประโยชน์ของผู้มารับบริการและให้การดูแลผู้ป่วยเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อจัดสรรทรัพยากรระหว่างหน่วยบริการพยาบาลที่สอดคล้องกับงานบริการผู้ป่วยและงานการเรียนการสอนของคณะฯ
  4. เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและการค้นคว้าวิจัย และเผยแพร่ขยายผลอย่างมีประสิทธิภาพ