ข้อควรปฏิบัติสำหรับสตรีหลังคลอดบุตร

อ้างอิงและสรุปข้อมูลจากการอบรมหลักสูตร การดูแลมารดาหลังคลอด โดยอาจารย์เสาวนีย์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ณ สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย