SECTION OF TRANSLATION MEDICINE  
 

You are here

กลุ่มสาขาเวชศาสตร์ปริวรรตได้ส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 เพื่อให้นักศึกษาได้ปลูกฝังจิตสำ...

22 August 2018

12.00 - 03.00 P.M.

MeetingRoom 1,Research Center, Faculty of Medicine Ramathi...

"Next-Generation Era of High Throughput Smart Medicine and Personalized Medicine"

-Oct....

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต พร้อมด้วย รศ.นพ.มล.ชาครีย์ กิติยากร จัดอบรมเรื่อง Precision Cancer Medicine and Th...

Topic "Precision Cancer Medicine and The Roles of Digital Pathology"

By Dr.Mark Boguski (Chi...

ขอแสดงความยินดีกับ คุณเกษตรศิลป์ คนชม ในโอกาสได้รับรางวัลนำเสนอโปสเตอร์ระดับ ดีเด่น ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบันฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจป...

เป็นโครงการต่อเนื่องจากการไปเข้าร่วมโครงการ Active Recruitment ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  เพื่อคัด...

ประกาศใช้กระบวนการสำคัญเพื่อกำหนด SLA (Service Level Agreement) กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต

รายละเอียดและกำหนดการส่งใบสมัครทุนการศึกษา นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ประจำปี 2561...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) รับฟังผลการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-Q...

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต (หลักสูตรนานาชาติ) รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA เมื...

งานเลี้ยงปีใหม่

งานเลี้ยงปีใหม่ ปี 2561

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561

ร่วมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 กับสำนักงานวิจัยวิชาการและนวัตกรรม 

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความคืบหน้าของการก่อสร้างส...

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุ

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต เข้าร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ร่วมกับบุคลากรสำนักงานวิจัย วิชาการและนวัต...

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ Institute of Biomedical Science, National Sun-Yat Sen University ประเทศไต้หวัน

กลุ่มสาขาวิชาเวชศาสตร์ปริวรรต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร...

Pages

Office of Academic Affairs, Research, and Innovation

Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital. 270 Rama VI Rd., Ratchatewi, Bangkok 10400, Thailand