คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล เข้าศึกษาดูงานด้านอาชีวอนามัย

      คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานที่งานเวชภัณฑืปลอดเชื้อ โรงพยาบาลรามาธิบดี ในด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ในวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563 เวลา 11.00-12.00 น.