NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ชอลดการให้บริการผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน รับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเร่งด่วนหรือวิกฤตเท่านั้น