NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกผิวหนังและหน่วยตรวจเวชสำวางและศัลยกรรมตกแต่ง ปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2563