ปิดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกโสต ศอ นาสิก ในวันที่ 9 ตุลาคม 2563