NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ประกาศงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร ปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการและคลินิกพรีเมี่ยม ในวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2562