NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ขอความร่วมมือผู้ป่วยที่ไม่มีอาการเร่งด่วน แจ้งความประสงค์เลื่อนนัดหรือการตรวจทางไกล ก่อนถึงวันตรวจอย่างน้อย 14 วัน