ประกาศเปิด-ปิดชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันหยุดวันมาฆบูชาและวันหยุดราชการ