NEWS: NO SERVICE SPECIAL  

You are here

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราว คลินินอกเวลา, คลินิกพรีเมียม เนื่องในวันหยุดราชการกรณีพิเศษ(การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29)