กิจกรรม "ธรรมะในสวน ชวนทำดี" เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี