กิจกรรม หยุดการเกิดแผลกดทับ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์