งดให้บริการหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกออร์โธปิดิกส์และหน่วยตรวจผู้ป่วยนอก หู คอ จมูก