ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ประกาศงดให้บริการหน่วยคลินิกพิเศษนอกเวลา ในวันที่ 20-22 ตุลาคม 260