กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558  กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เข้าศึกษาดูงาน การแบ่งโซน การบริหารจัดการ และการวางระบบต่าง ๆ ของหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี