การบรรยายเรื่องภาวะสมองเสื่อม เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

เมื่อวันที่ 21 - 23 กันยายน 2558 สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ได้จัดบรรยายเรื่องภาวะสมองเสื่อม ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การทดสอบสมรรถภาพสมองเบื้องต้น การปรึกษาปัญหาผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อม ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์