งานสัมมนา มาตรฐานระบบสิ่งสนับสนุน โรงพยาบาลในประเทศ ครั้งที่ 1

"ครั้งแรกกับการสัมมนาระดับประเทศด้านระบบสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาล (Healthcare Facility Management) ที่จะมาสร้างความเข้าใจในการบริหารสิ่งสนับสนุนโรงพยาบาลทุกด้านอย่างครบวงจร ผ่านการนำเสนอแนวทางปฎิบัติที่ดีระดับสากล (Best Practices) ทั้งการบริหารจัดการด้านวิศวกรรม เครื่องมือแพทย์ วิศวกรรมการแพทย์ ระบบสาธารณูปโภค และการบริหารสิ่งแวดล้อมภายในโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม"