บรรยายพิเศษเรื่อง "มะเร็งต่อมลูกหมากภัยร้ายของสุขภาพเพศชาย"

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชามะเร็งวิทยา คณะแพทยศาสตร์รงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง "มะเร็งต่อมลูกหมากภัยร้ายของสุขภาพเพศชาย" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์เอกภพ สิระชัยนันท์ ประธานเปิดงาน มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ได้แก่ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กิตติณัฐ กิจวิกัย, อาจารย์นายแพทย์พิชัย จันทร์ศรีวงศ์, อาจารย์นายแพทย์กุลพงษ์ ชัยนาม และคุณสุลักษณ์ วงศ์ธีรภัค  ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี