แจ้งดับกระแสไฟฟ้า เนื่องด้วยจะมรการบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า ในวันที่ 4 -5 พฤษภาคม 2562