กิจกรรมวันพยาบาลสากล 2559

เนื่องในวันพยาบาลสากล ตรงกับวันที่ 12 พฤษภาคมของทุกปี  ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงได้จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ เพื่อให้บุคลากรและบุคคลทั่วไป ร่วมระลึกถึง ฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล โดย ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงลีลาศ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และออกกำลังกายเพื่อฝึกสมอง ณ โถงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี