สมาคมศูนย์การงานปราศจากเชื้อ ร่วมดูงานหน่วยงานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ