ขอเชิิิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้สนใจ เข้าร่วมปฏิบัติธรรมยามเย็น