ประชาสัมพันธ์ที่จอดรถศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์