ขอเชิญผู้รับบริการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2564