You are here

กิจกรรมทำบุญเนื่องในวันอาภากร

เนื่องในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559  หน่วยตรวจสอบค่ารักษาพยาบาล ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ณ ห้องการเงินชั้น 6 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โดยมี ศ.นพ. พรชัย สิมะโรจน์ เป็นประธานในพิธี.