ประกาศ กรมบัญชีกลางปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกของข้าราชการและบุคคลในครอบครัวจากโครงการเบิกจ่ายตรงที่โรงพยาบาล มาเป็นการใช้บัตรประชาชน ณ จุดชำระเงิน แทนตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป อย่าลืม! มาโรงพยาบาลทุกครั้งต้องพกบั