ประกาศปิดให้บริการหน่วยบำบัดระยะสั้น ในวันที่ 21 มกราคม 2561