ประกาศเปิด-ปิดบริการชั่วคราวคลินิกนอกเวลา โรงพยาบาลรามาธิบดี เนื่องในวันฉัตรมงคล วันพืชมงคล และวันหยุดราชการ