You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ

ตารางแพทย์ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ (SDEY)


     หน้าที่และเป้าหมาย
ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรค แก่ผู้ป่วยทางจักษุ โดยอยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับการรักษาอย่างมีคุณภาพ และมีความปลอดภัยสูงสุด โดยคำนึงสิทธิ และความพึงพอใจของผู้รับบริการ
     

      ขอบเขตการให้บริการ
ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกตา ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับโรค โดยเน้นการบริการระดับตติยภูมินิยาม ตติยภูมิ หมายถึงผู้ป่วย ดังต่อไปนี้
-ผู้ป่วยมีใบส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น เนื่องจากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลนั้นไม่ว่าจะสาเหตุจากโรคหรือสภาพร่างกายของผู้ป่วยเอง
-ผู้ป่วยที่เป็นโรคที่มีความซับซ้อน และการรักษาต้องใช้ความชำนาญเฉพาะทาง ได้แก่
-ผู้ป่วยที่มีปัญหาของน้ำวุ้นตา และหรือจอประสาทตาที่ซับซ้อน (Complex Vitreoretinal disease) / ผู้ป่วยจอประสาทตาเสื่อม ที่ได้รับการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา เช่น Intravitreous Avastin / เนื้องอกและมะเร็งที่จอตา เป็นต้น
-ผู้ป่วยที่มีปัญหาของโรคตาส่วนหน้า (Anterior segment disease) ที่ซับซ้อน เช่น ผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา ต้อหิน เป็นต้น
-ผู้ป่วยที่พยาธิสภาพร่างกายมีขีดจำกัดทำให้การผ่าตัดมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ป่วยที่มีอายุมาก และมีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ, เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, ถุงลมโป่งพอง เป็นต้น

บริการตรวจผู้ป่วยฉุกเฉินทางตา รับปรึกษาผู้ป่วยจากนอก / ในสถาบัน
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน และวิจัย โดยเป็นสถานที่ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ สำหรับแพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นักศึกษาแพทย์ และนักศึกษาพยาบาล

                                                                                                                                           


                                                                                                                                                                                                                                         Click Download ตารางแพทย์ >> 

ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-16.00 น.

วัน ภาคเช้า ( 9.00-12.00 น.)เช้า ภาคบ่าย ( 13.00-16.00 น.)
จันทร์     

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทตา

คลินิกกระจกตา
คลินิกกล้ามเนื้อตา
คลินิกตรวจเส้นเลือดจอตา

อังคาร

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทตา

คลินิกประสาทตา
คลินิกตรวจเส้นเลือดจอตา
คลินิกโรคตาแห้ง

พุธ

คลินิกทั่วไป

คลินิกม่านตาอักเสบ
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
คลินิกกล้ามเนื้อตา
คลินิกเลนส์สัมผัส

พฤหสบดี

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทตา

คลินิกต้อหิน
คลินิกท่อน้ำตา
คลินิก BOTOX (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)
คลินิกคลื่นไฟฟ้าทางตา (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)
คลินิกตรวจเส้นเลือดจอตา

ศุกร์   คลินิกทั่วไป

คลินิกต้อหิน
คลินิกสายตาเลือนลาง
คลินิกตรวจเส้นเลือดจอตา

ตารางแพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 17.00-20.00 น.

วัน ตารางอาจารย์แพทย์

จันทร์

17.00-20.00 น.          

รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล
ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์ (ร.น.)
อ.นพ.พรชัย มไหสวริยะ
ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร
อ.พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์
อ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร

อังคาร

17.00-20.00 น.         

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
รศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์
อ.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ
อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล  
อ.พญ.ธิติพร  ทองบริสุทธิ์ 

พุธ

17.00-20.00 น.         

รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ผศ.นพ.กิติกุล ลีละวงศ์
รศ.พญ.อาภัทรสา เล็กสกุล
ผศ.นพ.วสุ ศุภกรธนสาร
รศ.นพ.กวิน วณิเกียรติ 
อ.นพ.ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล
อ.พญ.ธิติพร  ทองบริสุทธิ์    

พฤหัสบดี

17.00-20.00 น.    

รศ.นพ.วิชัย ประสาทฤทธา
ผศ.นพ.กิติกุล ลีละวงศ์
รศ.พญ.โสมศิริ สุขะวัชรินทร์
รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ
อ.พญ.บุญยดา พุทธิรังษีวงศ์
อ.นพ.ภูริชญ์ เพ็ชร์พิรุณ

ศุกร์

17.00-20.00 น.    

อ.พญ.ดวงเนตร โรจนาภรณ์
ผศ.พญ.วฏาการ วุฒิศิริ
รศ.พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล
รศ.พญ.ญาณิน สุวรรณ
รศ.นพ.กวิน วณีเกียรติ
อ.นพ.มานะชัย นนท์ภาษโสภณ

เสาร์  (เช้า)

09.00-12.00 น. 

ศ.นพ.พรชัย สิมะโรจน์
รศ.นพ.ภฤศ หาญอุตสาหะ
ผศ.พญ.วรินทร จักรไพวงศ์(ร.น.)
อ.นพ.พรชัย มไหสวริยะ
ผศ.พญ.วีรวรรณ โชคทวีศักดิ์
ผศ.พญ.วฎาการ วุฒิศิริ  

เสาร์ (บ่าย)

13.00-16.00 น. 

รศ.พญ.ธาริกานต์ สุจิระกุล
รศ.พญ.ภัศรา จงขจรพงษ์
อ.พญ.บุญทิพย์ ทิพย์สุริยาพร

ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรห้องวัดความดันโลหิต ชั้น 3 หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ
    - กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
    - กรณีใช้บัตรนัด ยื่นก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิต และวัดความดันตา บริเวณหน่วยตรวจ ก่อนยื่นบัตรนัด
3. นั่งรอหน้าห้องตรวจบริเวณโซนโอ (Zone O) ก่อนเวลานัด 30 นาที กรณีใช้ Rama App ติดต่อจุดบริการหมายเลข 39

หลังพบแพทย์

1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
    - ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
    - เช็คสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
    - กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
    - นำเวชระเบียนติดต่อจุดบริการเบอร์ 38 
    - ติดต่อชำระค่าบริการและยาที่การเงิน ชั้น 3

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด  2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online 
ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment


เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-15:00
*ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์   เวลา16.00-20.00 น.
วันเสาร์            เวลา 08:00-16:00 น.

*ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)


อัตราค่าบริการ

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท
   (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท
   (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกจักษุ ชั้น 3 โซนโอ (Zone O) และโซน พี (Zone P)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2004131, 02-2003994
เวลา 13.00 - 15.30 น. (เฉพาะวันราชการเท่านั้น)


การเลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdeye@mahidol.ac.th