หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม    


    หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม  ให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาโรคทางศัลยกรรมในระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ โดยเน้นการรักษาแบบตติยภูมิ ให้บริการการรักษาผู้ป่วยศัลยกรรมหรือผู้รับบริการพื้นที่บริเวณชั้น 2 และ SKY WALK  จุดที่ 5 ที่มีอาการวิกฤตหรือกึ่งวิกฤตก่อนส่งต่อ  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาวิจัยทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให้บริการการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคทางศัลยศาสตร์ทุกกลุ่มอายุ  เกี่ยวกับศัลยศาสตร์เด็ก ศัลยศาสตร์ระบบประสาท ศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล ศัลยศาสตร์ทางเดินปัสสาวะและนรีเวชทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ คลินิกสุขภาพเพศชาย ศัลยศาสตร์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และท่อทางเดินน้ำดี ศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม ในระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ โดยเน้นการรักษาแบบตติยภูมิ (Tertiary care) ทั้งในเวลาราชการและคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ                                       
                                                                                      
                                                                                                     Click Download ตารางแพทย์ >> 


ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์

คลินิกศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

ศ.รท.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี

ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ / ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

อังคาร

ศ.รท.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี

ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม
อ.นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์

พุธ

-

รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย
อ.นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์

พฤหสบดี

รศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา /
อ.พญ.พลอยบุษบา กิตติเวชสกุล/
อ.นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล

รศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา/อ.พญ.พลอยบุษบา กิตติเวชสกุล / อ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล

ศุกร์   ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ

ผศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย


คลินิกศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

-

ศ.เกียรติคุณ นพ.โสภณ จิรสิริธรรม/อ.นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์

อังคาร

อ.วิวัฒน์ ถิระพานิช

อ.นพ.วิวัฒน์ ถิระพานิช/ผศ.พญ.กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร

พุธ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (สัปดาห์ที่ 1 ,3 ของเดือน)
รศ.พญ.ปิยนุช พูตระกูล / อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์

-

พฤหสบดี

รศ.นพ.ประเสริฐ ไตรรัตนวรกุล (ลงสัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน -รับเฉพาะปลูกถ่ายอวัยวะ)/ ผศ.นพ.ณัฐพล อาภรณ์สุจริตกุล

คลินิกแผลเรื้อรัง
อ.นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ / อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์

ศุกร์   -

อ.นพ.สุทัศน์ ฮ้อศิริมานนท์ / อ.นพ.เชาวนันท์ พรวรากรณ์ (รับเฉพาะปลูกถ่ายอวัยวะ) /

อ.ดร.นพ.กรกช เกษประเสริฐษ์ / อ.นพ.บัณฑิต สกุลชัยรุ่งเรือง 


คลินิกศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล / รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย

-

อังคาร

-

-

พุธ

อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์ / รศ.นพ.ประกาศิต จิรัปปภา / ผศ.นพ.ธงชัย ศุกรโยธิน / อ.นพ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์

-

พฤหสบดี

-

-

ศุกร์   อ.มนต์ชัย ลีสมบัติไพบูลย์ -

คลินิกศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี / ผศ.นพ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว

-

อังคาร

อ.นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ / รศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ / อ.นพ.วธู วาสนสิริ

-

พุธ

ผศ.นพ.ปรมินทร์ ม่วงแก้ว / ผศ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล

-

พฤหสบดี

อ.นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ / ผศ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล / อ.นพ.วธู วาสนสิริ

-

ศุกร์   ผศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ / ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี

-

คลินิกศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

-

รศ.นพ.สมบูรณ์ บุญเกษม / รศ.นพ.ปิยะ สมานคติวัฒน์

อังคาร

รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข(ตรวจ11.00-12.00 น.)

รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข /  อ.นพ.ปริญญา ลีลายนะ

พุธ

-

อ.นพ.สยาม ค้าเจริญ

พฤหสบดี

-

    
รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน์ / อ.นพ.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต/อ.พญ.ศิรวี เอกศักดิ์

ศุกร์   อ.ปิยะ สมานคติวัฒน์

-

คลินิกประสาทศัลยศาสตร์

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล (Brain) / รศ.น.ท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช (Brain)

รศ.น.ท.ดร.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช/ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล 

อังคาร

รศ.นพ. เอก หังสสูต / ผศ.นพ.พีรพงศ์ เหลืองอาภาพงศ์/ผศ.นพ.ศิริวุฒิ โภคนันท์

ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล (Spine)

พุธ

ผศ.นพ.อภิสิทธิ์ บุญเกิด

-

พฤหสบดี

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

รศ.นพ.เกรียงศักดิ์ แซ่เตีย

ศุกร์   ผศ.นพ.วัฒนา มหัทธนกุล/อ.พ.ท.นพ.วีระพันธ์ ควรทรงธรรม

-

คลินิกศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

ผศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม/อ.นพ.กัญจน์ ศิริโสภณ

รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ

อังคาร

รศ.นพ..กิตติณัฐ กิจวิกัย / ผศ.นพ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ /รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ /

ผศ.นพ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ / อ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

-

พุธ

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล / ผศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ

-

พฤหสบดี

 รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ/อ.นพ.กัญจน์ ศิริโสภณ/ ผศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ /
ผศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม(รับเฉพาะคลินิกสุขภาพเพศชาย)

รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ / ผศ.พญ.ปกเกศ ศิริศรีตรีรักษ์ /

อ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

ศุกร์  

รศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย / ผศ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์ /

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล (คลินิกสุขภาพเพศชาย)

-

คลินิกศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียล

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

อ.สุรเวช น้ำหอม

อ.นพ.สุรเวช น้ำหอม

อังคาร

ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท / ผศ.รศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์ 

 อ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ / อ.นพ.ฐิติ ตันติธรรม

รับเฉพาะปากแหว่งเพดานโหว่ 

พุธ

ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท / อ.นพ.ฐิติ ตันติธรรม

-

พฤหสบดี

อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ /ผศ.ร.อ.คชินท์ วัฒนะวงศ์/อ.นพ.บารมี หลิมไชยกุล(คลินิกเรื้อรัง)

ผศ.รศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์(12.30-13.00 o.)

ศุกร์   อ.นพ.กิดากร กิระนันทวัฒน์ / อ.พญ.งามเฉิด สิตภาหุล

อ.พญ.งามเฉิด สิตภาหุล (คลินิกเพศหลากหลาย)

 

คลินิกกุมารศัลยศาสตร์

วัน เช้า บ่าย
จันทร์     

ผศ.นพ. พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ

-

อังคาร

ผศ.นพ.ชลศักดิ์ ถิรภัทรพันธ์ / อ.พญ.อำไพพรรณ บุญไทย

-

พุธ

อ.นพ.ศนิ มลกุล

-

พฤหสบดี

อ.นพ.ชวินธีร์ พุทธธนะพิทักษ์

-

ศุกร์   อ.พญ.ศนิ มลกุล, / อ.พญ.อำไพพรรณ บุญไทย

-

 

คลินิกศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม

วัน เช้า บ่าย
จันทร์

-

-

อังคาร

-

ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา

พุธ

-

รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ / ผศ.นพ.พงศศิษฐ์ สิงหทัศน์ / ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา /

รศ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี / อ.พญ.วิสารัช ผลิตนนท์เกียรติ

พฤหสบดี

-

-

ศุกร์   -

รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ (คลินิกผ่าตัดรักษาโรคอ้วน)  / ผศ.นพ.พงศศิษฐ์ สิงหทัศน์ /

ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา /รศ.พญ.ชลลดา ครุฑศรี

คลีนิคพิเศษนอกเวลาราชการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 16.00 - 19.00 น. และวันเสาร์เวลา 8.00-15.00 น.

วัน คลินิก อาจารย์
จันทร์     

ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ    

รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย / อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์    

 

ศัลยกรรมทั่วไป    

ผศ.นพ.ธาริน ธรรมพงษา / ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

 

ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ผศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

 

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อ.นพ.สุรเวช น้ำหอม / ผศ.รศ.นพ.คชินท์ วัฒนะวงษ์

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

ศ.นพ.วชิร คชการ / อ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ    

  ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ    

รศ.พญ.ปิยนุช พูตระกูล/อ.นพ.เชาวนันท์ พรวราภรณ์

  ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ.มณเฑียร งดงามทวีสุข

อังคาร ศัลยกรรมทั่วไป  

รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย / ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม

   ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

อ.นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ (ลงสัปดาห์ที่ 1, 3 ของเดือน)

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล /  รศ.นพ.เปรมสันติ์ สังฆ์คุ้ม/ผศ.นพ.พชรพงศ์ เจนจิตรานันท์

  ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ    

ผศ.พญ..กรวีร์ เทพสัมฤทธิ์พร

   ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ    

พุธ ศัลยกรรมทั่วไป 

รศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ / รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย / ผศ.นพ.จักรพันธ์ จิรสิริธรรม(ยกเว้นวันพุธที่ 4 ของเดือน)

  ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ    

อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

ศ.นพ.กิตติณัฐ กิจวิกัย / รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ / อ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

  ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

รศ.นพ.สุชาต ไชยโรจน์

  ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี / ผศ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล

  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง    

อ.นพ.ฐิติ ตันติธรรม    

  ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ    

อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์

พฤหัส ศัลยกรรมทั่วไป  

รศ.นพ.วีรพัฒน์ สุวรรณธรรมา / อ.พญ.พลอยบุษบา กิตติเวสกุล

  ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

ผศ.นพ.วิกรานต์ สุรกุล    

  ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ    

รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล

  ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ / ผศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ

  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อ.นพ.สรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ

ศุกร์   ศัลยกรรมทั่วไป   

ศ.ร.ท.ศ.นพ.จุมพล วิลาศรัศมี ร.น./  อ.นพ.ภูวีร์ พันธ์มีเชาว์ 

  ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

รศ.นพ.ณรงค์ศักดิ์ รุ่งสกุลกิจ

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

ศ.นพ.วชิร คชการ /  อ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

  เสาร์ ศัลยกรรมทั่วไป 

รศ.นพ.ไชยรัตน์ ทรัพย์สมุทรชัย /  ผศ.นพ.ปิติโชติ หิรัญเทพ 

  ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ    

รศ.นพ.รณรัฐ สุวิกะปกรณ์กุล /  รศ.นพ.ภาณุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย    

   ศัลยศาสตร์ตับ ตับอ่อน และทางเดินน้ำดี

อ.นพ.สมคิด มิ่งพฤฒิ / ผศ.นพ.พงศธร ตั้งทวี (ลงสัปดาห์ที่ 2,4 ของเดือน)

  ศัลยศาสตร์หลอดเลือดและปลูกถ่ายอวัยวะ

ศ.นพ.วิวัฒน์ ถิระพานิช / อ.พญ.ณัฐสิริ กิตติถิระพงษ์

  ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

รศ.นพ.วิทย์ วิเศษสินธุ์ /  ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล/อ.นพ.วัฒนชัย รัตนพรสมปอง

  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ผศ.นพ.อัจฉริย สาโรวาท 

   ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

อ.นพ.ปริญญา ลีลายนะ (ลงสัปดาห์ที่ 1,3 ของเดือน) / ผศ.รท.ณรงค์ฤทธิ์ ขันธทัต

เสาร์

(บ่าย) 

ศัลยศาสตร์ทั่วไป    

ผศ.นพ.พงศศิษฐ์ สิงหทัศน์

   ศัลยศาสตร์เต้านมและต่อมไร้ท่อ

อ.นพ.ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

   ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินปัสสาวะ    

รศ.นพ.วิสูตร คงเจริญสมบัติ / ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล / ผศ.นพ.ชินเขต เกษสุวรรณ

  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

อ.นพ.ฐิติ ตันติธรรม    

ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อจุดยื่นบัตรนัดโซน D1 ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่ "ห้องวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก" บริเวณหน้าบันไดเลื่อนชั้น 2 ก่อนยื่นเวลานัด
3. นั่งรอหน้าห้องตรวจก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์

1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
    - ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
    - เช็คสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
    - กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
    - รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจติดต่อชำระค่าบริการและยาที่การเงินชั้น 2

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online 
ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/หรือ Rama Appoinment


เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ

- วันจันทร์-ศุกร์ 08:00-16:00
   ยกเว้นวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล

คลินิกนอกเวลาราชการ

- วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 16.00-19.00 น.
- วันเสาร์              เวลา 08.00-16.00 น.
  *ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด


อัตราค่าบริการ    

คลินิกในเวลาราชการ

- ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)

คลินิกนอกเวลาราชการ

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


ติดต่อ    

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม ชั้น 2 โซน ดี (Zone D)
อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
โทร : 02-2003998, 02-2004022
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น.

 


เลื่อนนัด    

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App
โดย Download ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
หรือ E-mail : raopdsurg@mahidol.ac.th