You are here

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม


       แพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเน้นระดับตติยภูมิ แก่ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางอายุรกรรม ตลอดจนร่วมดูแลรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆโดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคทางอายุรกรรมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กรณีผู้ป่วยใหม่รับปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนกรณีผู้ป่วยเก่ารับนัดตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยที่เคยรับรักษาเป็นผู้ป่วยใน และกลุ่มผู้ป่วยนอกที่นัดมาติดตามการรักษา กรณีผู้ป่วยเก่าซึ่งขาดการติดต่อเกิน 1 ปีต้องส่งปรึกษาใหม่ตามระบบ ยกเว้นบางกลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งพยาธิสภาพเดิมไม่เปลี่ยนได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคติดเชื้อ HIV เป็นต้น 
 

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Click download ตารางแพทย์ >>


ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการจันทร์-ศุกร์เวลา 9.00-16.00 น.

วัน ภาคเช้า ( 9.00 - 12.00 น.) ภาคบ่าย ( 13.00 - 16.00 น.)
จันทร์

คลินิกทั่วไป  

คลินิกประสาทวิทยา
คลินิกโรคตับ 

คลินิกโรคไตและปลูกถ่ายไต
คลินิกไทรอยด์
คลินิกปอด

อังคาร

คลินิกทั่วไป

คลินิกโภชนาการ  

คลินิกภูมิแพ้
คลินิกภูมิแพ้(ฉีดยาภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้)
คลินิกโรคข้อ
คลินิกหัวใจ
คลินิกทางเดินอาหาร

พุธ

คลินิกทั่วไป  

คลินิกเครื่องกระตุ้นหัวใจ    

สัปดาห์ 1-3 
คลินิกอดบุหรี่

คลินิกรอปลูกถ่ายไต

พฤหัสบดี

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทวิทยา
คลินิกสูงอายุ

คลินิกโรคข้อ

คลินิกโรคเลือด

คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
คลินิกโรคตับ

ศุกร์ คลินิกทั่วไป
คลินิกอายุรกรรม(ติดเชื้อ)
คลินิกโภชนาการ

สัปดาห์ที่ 1คลินิกหอบหืด
สัปดาห์ที่ 2คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สัปดาห์ที่ 3คลินิกนอนกรน


ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ 16.00-19.00 น.

(วันจันทร์-ศุกร์   16:00-19:00  / วันเสาร์   08:00-12:00 น.)

วัน ตารางอาจารย์แพทย์

จันทร์    

(16.00 - 19.00 น.)     

ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค                   

นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์   

รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ           

พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร
พญ.พิชญา โอเจริญ                     

รศ.นพ.ม.ล.ทยา กิติยากร               

ผศ.นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์               

รศ.ร.อ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์

ศ.นพ.ชัชลิต รัตรสาร
รศ.พญ.ประภาพร พรสุริยะศักดิ์

อังคาร

(16.00 - 19.00 น.)        

ผศ.นพ.ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์                  
รศ.นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์                   
นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ       
รศ.พญ.อาภัสณี  โสภณสฤษฏ์สุข       

รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์                        
นพ.ปริย พรรณเชษฐ์                     
รศ.พญ.หทัยกาญจน์ นิมิตพงษ์

ผศ.พญ.ปารวี ชีวะอิสระกุล                   

พญ.วรรณดา ไล้สวน   

ศ.นพ.วินัย วนานุกูล
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
รศ.นพ.จันทร์ชัย  เจรียงประเสริฐ

พุธ

(16.00 - 19.00 น.)       

พญ ธีรยา พัววิไล                           

รศ.ดร.พญ อติพร อิงค์สาธิต                  

ผศ.พญ.วิสาข์สิริ ตันตระกูล                   

นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์
รศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ                 

ผศ.นพ.พงษ์ภพ อินทรประสงค์   

ศ.นพ.พันธ์ุเทพ อังชัยสุขศิริ                 

พญ.ศุภมาส เชิญอักษร
พญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช       

นพ.เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล

ผศ.พญ.ธิติยา เดชเทวพร
ศ.นพ.วินัย วนานุกูล
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
ศ.พญ.ดิษยา รัตนากร   

พฤหัสบดี   

(16.00 - 19.00 น.)

นพ.เจษฎา เขียนดวงจันทร์             

ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค             

ศ.นพ.บรรยง ภักดีกิจเจริญ                 

ผศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
รศ.ร.อ.นพ.เอกภพ สิระชัยนันท์                   

ผศ.พญ ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร               

ศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข
พญ. ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย             

พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ     

นพ. ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ 

รศ.นพ.อาทิตย์ อังกานนท์
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ
อ.นพ.นรินทร์ อจละนันท์
อ.นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ

ศุกร์   

(16.00 - 19.00 น.)

ศ.นพ.พันธ์ุเทพ อังชัยสุขศิริ                    

พญ.นภารัตน์ อมรพุฒิสถาพร           

รศ.พญ.ฉัตรประอร งามอุโฆษ
นพ อิทธิกร สภานุชาด                   

ดร.นพ. ธเนศ ปิติธรรมภรณ์           

นพ สิระ กอไพศาล      

เสาร์ (เช้า)  

(08.00 - 12.00 น.)

นพ.อัครวิทย์ พูลสมบัติ
ศ.นพ.วิบูลย์ บุญสร้างสุข
รศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์
ศ.พญ.ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล
รศ.พญ.ประภาพร พิสิษฐ์กุล
พญ.เพราพิลาศ ศรีสุวรรณ
ผศ.พญ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์
ผศ.นพ.พงศ์อมร บุนนาค
นพ.สิทธาคม ผู้สันติ
รศ.นพ.อาคม นงนุช
รศ.นพ.พงศ์เทพ ธีระวิทย์
ศ.นพ.พันธ์ุเทพ อังชัยสุขศิริ
นพ. สิระ กอไพศาล   

พญ.นันทกานต์ พงศ์ธรกุลพานิช
รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ
ศ.นพ.วินัย วนานุกูล
อ.นพ.นรินทร์ อจละนันท์
นพ.คณิน ธรรมาวรานุคุปต์
ผศ.นพ.สหภูมิ ศรีสุมะ

ขั้นตอนการรับบริการ

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์พยาบาล
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อจุดยื่นบัตรนัดโซน เอ ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก โซน เอ และบี ก่อนเวลานัดหมาย
3. นั่งรอด้านในหน่วยตรวจหน้าก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์

1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
- ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
- เช็คสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
- กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
- รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจตามโซนที่ตรวจ
- ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 1

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/  หรือ Rama Appoinment


เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00
*ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์  เวลา 08:00-12:00 น.
*ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30 นาที
**ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)


อัตราค่าบริการ

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App

หรือ E-mail : raopdmed@mahidol.ac.th


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 1 โซน เอ, บี, ซี (Zone A,B,C)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

โทร : 02-2003930

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรณีนัดหมาย : ต้องมีจดหมายส่งปรึกษา(จดหมายส่งตัว)