หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม

ตารางแพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม


       แพทย์หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรมให้บริการทางการแพทย์ในการตรวจวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู และป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนโดยเน้นระดับตติยภูมิ แก่ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคที่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การดูแลรักษาของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาทางอายุรกรรม ตลอดจนร่วมดูแลรักษากับทีมสหสาขาวิชาชีพอื่นๆโดยมีเป้าหมายในการดูแลรักษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
      ผู้รับบริการซึ่งป่วยเป็นโรคทางอายุรกรรมอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป กรณีผู้ป่วยใหม่รับปรึกษาจากหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะ ส่วนกรณีผู้ป่วยเก่ารับนัดตรวจรักษาทั้งผู้ป่วยที่เคยรับรักษาเป็นผู้ป่วยใน และกลุ่มผู้ป่วยนอกที่นัดมาติดตามการรักษา กรณีผู้ป่วยเก่าซึ่งขาดการติดต่อเกิน 1 ปีต้องส่งปรึกษาใหม่ตามระบบ ยกเว้นบางกลุ่มโรคเรื้อรังซึ่งพยาธิสภาพเดิมไม่เปลี่ยนได้แก่ กลุ่มโรคมะเร็ง และกลุ่มโรคติดเชื้อ HIV เป็นต้น 
 

                                 

                                                                                                                                                                 Click download ตารางแพทย์ >>


ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ  เวลา 9.00-16.00 น.                                                                                                                                                                                                                                 

คลินิกในเวลาราชการ 09.00-16.00 น. จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์
เช้า 08.00 - 11.00 น.

คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทวิทยา
คลินิกโรคตับ 

คลินิกทั่วไป
คลินิกโภชนาการ

คลินิกทั่วไป คลินิกทั่วไป
คลินิกประสาทวิทยา
คลินิกสูงอายุ
คลินิกทั่วไป
คลินิกอายุรกรรม(ติดเชื้อ)
คลินิกโภชนาการ
บ่าย 13.00 - 15.00 น. คลินิกโรคไตและปลูกถ่ายไต
คลินิกไทรอยด์
คลินิกปอด

คลินิกภูมิแพ้

คลินิกภูมิแพ้(ฉีดยาภูมิแพ้และทดสอบภูมิแพ้)

คลินิกโรคข้อ
คลินิกหัวใจ
คลินิกทางเดินอาหาร

คลินิกเครื่องกระตุ้นหัวใจ (สัปดาห์ 1-3)
คลินิกอดบุหรี่
คลินิกรอปลูกถ่ายไต
คลินิกโรคข้อ
คลินิกโรคเลือด
คลินิกเบาหวานและต่อมไร้ท่อ
คลินิกโรคตับ
สัปดาห์ที่ 1คลินิกหอบหืด
สัปดาห์ที่ 2คลินิกปอดอุดกั้นเรื้อรัง
สัปดาห์ที่ 3คลินิกนอนกรน

ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจนอกเวลาราชการ  (วันจันทร์-ศุกร์   16:00-19:00  / วันเสาร์   08:00-12:00 น.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

สาขาวิชา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

ผศ. นพ. พงศ์อมร บุนนาค
รศ. พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ

- - ผศ. นพ. พงศ์อมร บุนนาค รศ. พญ. ฉัตรประอร งามอุโฆษ
อ. นพ. สิระ กอไพศาล
ผศ. นพ. พงศ์อมร บุนนาค
อ. นพ. สิระ กอไพศาล
หน่วยประสาทและสมอง  ผศ. นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ - ผศ. นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ ผศ. นพ. เจษฎา เขียนดวงจันทร์ - -
สาขาวิชาโรคระบบการหายใจและ
เวชบำบัดวิกฤตระบบการหายใจ
-

รศ. นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย์

รศ. พญ. ยุดา สุธีรศานต์

ผศ. นพ. เดชอาจิณ ชุณหสวัสดิกุล ศ. นพ. วิบูลย์ บุญสร้างสุข
อ.พญ.ดารารัตน์ เอกสมบัติชัย
- ศ. นพ. วิบูลย์ บุญสร้างสุข
รศ. พญ. ยุดา สุธีรศานต์
รศ. นพ. พงศ์เทพ ธีระวิทย์
 
สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ อิมมูโนวิทยาและโรคข้อ อ. พญ. พิชญา โอเจริญ รศ. พญ. ปารวี ชีวะอิสระกุล
ผศ. พญ. วรรณดา ไล้สวน
อ. พญ. อภิญญา จึงเจริญพาณิชย์ - - รศ. พญ. ประภาพร พิสิษฐ์กุล
สาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ผศ. นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

ผศ. นพ. ภัทรพงศ์ กมลาภรณ์

อ. นพ. อัครวิทย์ พูลสมบัติ

ศ. พญ. อาภัสณี โสภณสฤษฏ์สุข

ผศ. นพ. พงษ์ภพ อินทรประสงค์
อ. พญ. ศุภมาส เชิญอักษร
อ. นพ. อัครวิทย์ พูลสมบัติ อ.นพ.ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์

อ. นพ. อัครวิทย์ พูลสมบัติ

อ.นพ. ธนวัฒน์ จงรักศักดิ์
 

สาขาวิชามะเร็งวิทยา รศ. ร.อ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ รศ. นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร ผศ. พญ. ธิติยา เดชเทวพร รศ. ร.อ. นพ. เอกภพ สิระชัยนันท์ รศ. นพ. เรวัต พันธุ์วิเชียร -
สาขาวิชาโลหิตวิทยา อ. พญ. ภัสสร โชคสมนึก -

ศ. นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
อ. พญ. ธีรยา พัววิไล
อ. นพ. ธนกฤต ปิยเจริญกิจ

- ศ. นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
อ. พญ. ภัสสร โชคสมนึก

ศ. นพ. พันธุ์เทพ อังชัยสุขศิริ
อ. นพ. สิทธาคม ผู้สันติ

อ. นพ. ธนกฤต ปิยเจริญกิจ

 

สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ - อ. นพ. ปริย พรรณเชษฐ์ - ผศ. พญ. ดรุณีวัลย์ วโรดมวิจิตร - -
สาขาวิชาโรคไต - รศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ

ศ. ดร.พญ. อติพร อิงค์สาธิต
รศ. นพ. สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ
อ. นพ. คณิน ธรรมาวรานุคุปต์

อ. นพ. นภันต์ สุธารัตนพงศ์
 
- อ. นพ. คณิน ธรรมาวรานุคุปต์
อ. นพ. นภันต์ สุธารัตนพงศ์
สาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับ - - ผศ. พญ. วิสาข์สิริ ตันตระกูล - - -
สาขาวิชาเวชพันธุกรรมและเวชศาสตร์จีโนม - - อ. นพ. คณินทร์ ศรีอุดมพร - - -
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ - - - อ.ผศ.ประวัฒน์ จันทฤทธิ์ - ศ. พญ. ศศิโสภิณ เกียรติบูรณกุล

 ปรับปรุง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2566            

ขั้นตอนการรับบริการ 

ก่อนพบแพทย์

1. ยืนยันนัดหมายผ่าน Application/ยื่นบัตรนัดที่จุดยื่นบัตรนัดโซนเอ
- กรณีใช้ Rama app สามารถกด Check in ยืนยันนัดหมายได้ตั้งแต่ 04:00น. ถึงก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที
- กรณีใช้บัตรนัด ติดต่อจุดยื่นบัตรนัดโซน เอ ก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที
2. ชั่งน้ำหนัก วัดความดันโลหิตที่จุดวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก โซน เอ  ก่อนเวลานัดหมาย
3. นั่งรอด้านในหน่วยตรวจหน้าก่อนเวลานัด 30 นาที

หลังพบแพทย์

1. กรณีใช้ Rama app ท่านสามารถ
- ตรวจสอบนัดหมายครั้งต่อไป
- ตรวจสอบสถานนะการรับยา (ถ้ามี)
- กดชำระเงินผ่าน Application 
2. กรณีใช้บัตรนัด
- รับเอกสารที่เคาน์เตอร์รับบัตรนัดหลังตรวจตามโซนที่ตรวจ
- ติดต่อชำระค่าบริการและรับยาที่ห้องยาและการเงิน ชั้น 1

*ผู้ที่มีบัตรประกันสังคม หรือบัตรประกันสุขภาพไม่สามารถใช้สิทธิ์ในคลินิกพิเศษนอกเวลา
**ติดต่อขอนัดตรวจล่วงหน้า อย่างน้อย 7 วันทำการ
***ถ้ามีเจาะเลือด/เอกซเรย์ ให้มาทำก่อนเวลานัด 2-3 ชั่วโมง

กรณีที่ไม่มีบัตรโรงพยาบาล สามารถทำบัตรรพ.ก่อนนัดหมายผ่านระบบ Online ได้ที่  https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/  หรือ Rama Appoinment


เวลาทำการ

คลินิกในเวลาราชการ
วันจันทร์-ศุกร์ 07:00-16:00
*ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด

คลินิกนอกเวลาราชการ

วันจันทร์-ศุกร์     เวลา 16.00-19.00 น.
วันเสาร์ เวลา 07:00-12:00 น.
*ยื่นบัตรนัดก่อนเวลา 30 นาที
**ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยนัด (ยกเว้นวันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษที่ประกาศเพิ่มเติมโดยรัฐบาล)


อัตราค่าบริการ

คลินิกในเวลาราชการ
 - ค่าบริการโรงพยาบาล  100  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
คลินิกนอกเวลาราชการ 

 - ค่าบริการโรงพยาบาล  150  บาท (สิทธิ์ข้าราชการเบิกได้  50  บาท)
 - ค่าธรรมเนียมแพทย์  0-500  บาท (ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของโรค)
 - สิทธิ์ข้าราชการ สามารถเบิกค่ายาและเวชภัณฑ์ได้ตามสิทธิ์


เลื่อนนัด

เลื่อนนัดผ่านทาง Rama App

หรือ E-mail : raopdmed@mahidol.ac.th


ติดต่อ

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกอายุรกรรม ชั้น 1 โซน เอ, บี, ซี (Zone A,B,C)

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น.

กรณีนัดหมาย : ต้องมีจดหมายส่งปรึกษา(จดหมายสรุปประวัติ)