CTA

ประกาศ!! มีการเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร กรุณา download เอกสารฉบับใหม่ ก่อนนำส่งหน่วยวิจัยทางคลินิกค่ะ <<

 

  ผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา CTA           เปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามในสัญญา (Update 12/12/2023)   

Clinical Trial Agreement (CTA)

ติดต่อสอบถาม: คุณกัญญาณัฐ นะวะคำ  โทร 02-2011638 

 CTA ฉบับร่าง 

  1. บันทึกข้อความ "สัญญาข้อตกลง CTA (ฉบับร่าง)"
  2. CTA (ฉบับร่าง)  Template สัญญาข้อตกลง CTA (English) 
  3. เอกสารรับรองจาก CREC/EC
  4. Protocol (hard copy)