You are here

แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็ก

 

แจ้งย้ายหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกเด็กจากชั้น 9 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ไปยัง อาคาร 1 ชั้น 2 ซึ่งพร้อมจะเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน