คณะแพทย์ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี (Ramathibodi Laser Center) เป็นศูนย์ฝึกอบรมเลเซอร์ ผิวหนังระหว่างประเทศอยู่ในศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้บริการรักษาด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  มีมาตรฐานสูง และได้ มาตรฐานสากลโดยคณาจารย์แพทย์ที่มีประสบการณ์สูง  
 
ผศ.นพ. สมศักดิ์  ตันรัตนากร
พบ. วว. ตจวิทยา 
หัวหน้าศูนย์เลเซอร์ผิวหนังรามาธิบดี
รศ.พญ. เพ็ญพรรณ วัฒนไกร
พบ. วว. ตจวิทยา 
ประธานโครงการฝึกอบรมเลเซอร์ผิวหนัง
รศ.นพ. วาสนภ วชิรมน
พบ. วว. ตจวิทยา
 
พญ. ชนิตว์วัณณ์ ตรีวิทยาภูมิ
พบ. วว. ตจวิทยา 
พญ.นันทภัทร์ สุภาพรรณชาติ 
พบ. อว. ตจวิทยา
พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา 
พบ. 
พญ.วิไล ธนสารอักษร 
พบ. 
รศ.นพ. พูลเกียรติ สุชนวณิช
พบ. วว. ตจวิทยา
อาจารย์ นายแพทย์ธีรพงษ์ รัตนนุกรม
พบ. วว. ตจวิทยา 
นพ. กิตติศักดิ์ สุธรรมจริยา 
พบ. วว. ตจวิทยา