ทำเนียบ แพทย์ประจำบ้าน ตจวิทยา รามาธิบดี

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2565 (ปี 1) Med

 1. พญ.วรรณวรางค์ เพิ่มพรสกุล
 2. พญ.ชุติสรา วงศ์เวไนย
 3. พญ.อมรรัตน์ นามะสนธิ*
 4. พญ.เฌอริน ป้อมสูง*
 5. พญ.ธนพร อนันตรังสี*
 6. พญ.ปสิตา พลากรกิตติ*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2564 (ปี 2)

 1. พญ. พฤนท์พัชร์ ภิญโญวิวัฒน์*
 2. พญ. ชนินันท์ โฆษิตกุลจร*
 3. พญ. พิชามญชุ์ พรมเสนา
 4. พญ. วริศรา ปิยานนท์พงศ์
 5. นพ. สิทธา ศรีปรัชญาอนันต์
 6. พญ. กรมน ภูวรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2563 (ปี 3)

 1. พญ. กันตรัตน์ วัฒนวินิจฉัย
 2. พญ. กานต์ชนา ลีรัณยกุล*
 3. พญ. มณฑณัฐ พลอยแดง*
 4. นพ. วศิน เสาวลักษณ์สกุล
 5. พญ. อภิรดา ทีฆอริยภาคย์
 6. พญ. เพ็ญแข ศิริรักษ์

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2562 (ปี 4)

 1. นพ. กรณ์ ตริยางกูรศรี* 
 2. พญ. สิริอรญ์ สุกาญจนพงษ์*
 3. พญ. ณัฐหทัย ประทุมชาติ*
 4. พญ. ศศิพิมพ์ ไชยจรัส    
 5. พญ. ปรียาฉัตร  ลิ่มทอง*
 6. นพ. ธนดล เอกสมทราเมษฐ์

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2561 

 1. นพ.ณัฐชาต จุไรรัตนาภรณ์  
 2. พญ.พิมพ์ศิริ อนันต์ศิริภัณฑ์
 3. พญ.วิมลสิริ เอี่ยมสำอางค์* 
 4. พญ.กัลย์ภรรณ ปกรณ์ผดุงสิทธิ์*
 5. นพ.ศราวิน หาญชูวงศ์*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2560

 1. พญ.ศศิผกา สินธุเสน      
 2. พญ.ทับทิม สถาวร      
 3. พญ.พิชญา จารุวิจิตรรัตนา     
 4. พญ.ธนพร สุธราพันธ์   
 5. นพ.วีรเธียร ถวัลย์วงศ์ศรี

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2559

1.นพ.วุฒิเดช ฟักประไพ
2.พญ.พินทุสร กังวาลพิวัฒน์
3.พญ.วัสริน นาถประชา
4. นพ.อิทธิพล ทับเที่ยง
5. นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2558

 1. นพ.พชรวรรธน์ จิระสุทัศน์*
 2. พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย์*
 3. พญ.จุฑามาศ ตันคุณากร*   
 4. พญ.ภัทร์พิชชา เจดีย์

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2557

 1. นพ.ธีรพงษ์ เมฆวิไลพันธุ์  
 2. พญ.นพนันท์ เฉลิมโรจน์
 3. นพ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ*
 4. พญ.ศาณีรัตน์ พรธารักษ์เจริญ*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2556

 1. นพ.ธีรวุฒิ  ศิริคำ
 2. พญ.วิภาวี  อุนสกุล*
 3. พญ.ปนัดดา  ดรุญกาญจน์พฤฒิ
 4. พญ.พลอยชมพู  ศรีสุวรรณวัฒนา*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2555

 1. พญ.ปิยธิดา  ประเสริฐวิทย์*
 2. พญ.ฤดี  ผาสุกถาวร*
 3. พญ.ณัฐณิชา  เกิดวิชัย                
 4. พญ.ภัฑรา  เรือนงาม      

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2554

 1. พญ.ศิลดา  กนกรังษี*                
 2. พญ.ศรัญญา  คุณเขต                 
 3. พญ.พัชรินทร์  อิงคนินันท์
 4. พญ.ทิวบุญ  ศรีพจนารถ*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2553

 1. นพ.กุลวัตร  ธาดานิพนธ์*
 2. พญ.สาลินี  โรจน์หิรัญสกุล*
 3. พญ.จิตประภัสสร  เทียนวิบูลย์*
 4. พญ.สิริมา  สวัสดิ์วราห์กุล 

 

 1.                 

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2552

 1. พญ.วิกานดา  พันธ์มณี*
 2. พญ.วรรณจรัส  รุ่งพิสุทธิพงษ์
 3. พญ.มริญญา  ผ่องผุดพันธ์*          
 4. พญ.รตยา  เดิมหลิ่ม  

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2551

 1. พญ.สินิชญาน์  สหวัฒน์วงศ์          
 2. พญ.ชญาดา  ก๊กผล*                
 3. พญ.ปุณยา  ศิริธนบดีกุล*
 4. พญ.ธัญญา  เตชะพิเชฐวนิช*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2550

 1. พญ.ชัชฎาภรณ์  กีรติขจรชัย*       
 2. พญ.พัดชา  พงษ์เจริญ    
 3. พญ.เปรมจิต  ไวยาวัจมัย*
 4. พญ.ปราณี  วงษ์กิติโสภณ*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2549

 1. นพ.พูลเกียรติ  สุชนวณิช*
 2. พญ.สุธินี  กุลกลการ*    
 3. พญ.อนิตา  เครือวิทย์*   
 4. พญ.ภาณุนี  เรืองชัยนิคม*

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2548

 1. พญ.กุมุทนาท   ประพุทธนิติสาร*  
 2. นพ.วาสนภ  วชิรมน*

 แพทย์ประจำบ้าน ปี 2547

 1. พญ.สุทธินันท์   วิชญาณรัตน์*      
 2. พญ.อรพรรณ    เตชฤทธิพิทักษ์  

แพทย์ประจำบ้าน ปี 2546

 1. พญ.พลอยทราย  บุศราคำ
 2. นพ.สราวุธ  บุญปสาท

แพทย์ประจำบ้านปี 2545

 1. พญ.ชนิตว์วัณณ์  ตรีวิทยาภูมิ
 2. พญ.นภัทร  ภูมิรัตน์        

แพทย์ประจำบ้านปี 2544

 1. พญ.สุพร  รุจน์สุทธิ                    
 2. นพ.ปาน  ตัน  

แพทย์ประจำบ้านปี 2543

 1. พญ.สุธาสินี  ตันสุริยวงษ์  
 2. พญ. ปราชิญา   จิวหะสุชิน  (ลาออก)

แพทย์ประจำบ้านปี 2542

 1. พญ.วิสุทธิดา    เตโชติรส
 2. พญ.สุณี  หิรัญเจริญยิ่งยศ

 แพทย์ประจำบ้านปี 2541

 1. พญ.อร  ตันติศิรินทร์       
 2. พญ.วรวี  ตันติแพทยางกูร

แพทย์ประจำบ้านปี 2540

 1. พญ.ปฤศนา  กุลละวณิชย์
 2. พญ.กิตตินันท์    สมุทรสินธุ์           

แพทย์หลักสูตรต่อยอด ปี 2540 (อนุมัติบัตร)

 1. นพ.รัฐภูมิ  สุเมธิวิทย์      
 2. พญ.ชนิษฎา  ตู้จินดา                   

แพทย์ประจำบ้านปี 2539

 • ไม่มี

แพทย์หลักสูตรต่อยอด ปี 2539 (อนุมัติบัตร)

 1. พญ.ฐิติมา  พรหมศิริ       
 2. พญ.ประภาวรรณ  เชาวะวณิช
 3. พญ.ศิรัญญา  ศิลาพันธ
 4. นพ.สมนึก  กล่ำทวี                     

แพทย์ประจำบ้านปี 2538

 1. พญ.สุวรรณา  ไทเศรษฐวัฒน์กุล (ลาออก)

แพทย์หลักสูตรต่อยอด ปี 2538 (อนุมัติบัตร)

 1. นพ.อานนท์ ไพจิตโรจนา

แพทย์ประจำบ้านปี 2537

 • ไม่มี

แพทย์หลักสูตรต่อยอด ปี 2537 (อนุมัติบัตร)

 1. พญ.สุนทรี  อิ่มอำนวยทรัพย์         
 2. พญ.สุวิชชา  ต.ศรีวงษ์    

 แพทย์ประจำบ้านปี 2536

 1. นพ.เจริญ  ชุณหกาญจน์  
 2. พญ.วนิดา  ลิ้มพงศานุรักษ์

แพทย์ประจำบ้านปี 2535

 1. พญ.เพ็ญพรรณ  วัฒนไกร
 2. นพ.สมศักดิ์  ตันรัตนากร

แพทย์หลักสูตรต่อยอด ปี 2535 (อนุมัติบัตร)

 1. พญ.นุสรา  วงศ์รัตนภัส
 2. พญ.กุลประภัสสร์ ไปรยายุตากุล  (วีนัส วนอันต์เดโช)

แพทย์ประจำบ้านปี 2534

 1. นพ.วินัย  ภูมิรัตนรักษ์                  
 2. พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ          

แพทย์ประจำบ้านปี 2533

 1. พญ.ปาริฉัตร  พีรธรรมานนท์  (เสียชีวิต 2543)
 2. นพ.ประยูร  เจนตระกูลโรจน์

แพทย์ประจำบ้านปี 2532

 1. นพ.สมชัย  ลีลาศิริวงศ์    
 2. นพ.สุชาย  ศรีปรัชญาอนันต์                    

แพทย์ประจำบ้านปี 2531

 1. นพ.กฤษฎา  มโหทาน     
 2. นพ.ชิตพล  เศรษฐบุตร

 แพทย์ประจำบ้านปี 2530

 1. พญ.สุกัญญา  เกาสายะพันธ์
 2. นพ.อนวัช  ศกุนตาภัย

แพทย์ประจำบ้านปี 2529

 1. พญ.อังศนา  นิมกาญจน์
 2. พญ.จรินทร  จันทรประชุม            

แพทย์ประจำบ้านปี 2528

 1. พญ.พัชรา  ศิริวงศ์รังสรรค์            
 2. นพ.โอภาส  ตันเจริญ 

แพทย์ประจำบ้านปี 2527

 1. พญ.อรวรรณ  กิจเชวงกุล
 2. นพ.นุภาศพัฒน์  บุหงามงคล

แพทย์ประจำบ้านปี 2526

 1. นพ.วัฒนวงศ์   สัตยานุรักษ์
 2. พญ.ศรีศุภลักษณ์  สิงคาลวณิช                   

แพทย์ประจำบ้านปี 2525

 1. นพ.ประวิช  ตัญญสิทธิสุนทร         
 2. นพ.ธีรพันธ์  เอี่ยมเจริญ

แพทย์ประจำบ้านปี 2524

 1. พญ.ณัฏฐา  รัชตะนาวิน   
 2. พญ.กัญญา  จิรรัตโพธิชัย   (เสียชีวิต 2544)

แพทย์ประจำบ้านปี 2523

 1. พญ.ดลยา  สุขสมปอง
 2. พญ.เชาวนี  ธาตรีธร                   

แพทย์ประจำบ้านปี 2522

 1. พญ.วชิราภรณ์  จิรโภคากุล (เสียชีวิต 2525)
 2. นพ.ทัศนัย  จินดาวนิช

แพทย์ประจำบ้านปี 2521

 1. พญ.สุภาณี  ศุกระฤกษ์    

 2. นพ.หาญ  วงศ์ไวศยวรรณ

แพทย์ประจำบ้านปี 2520

 1. พญ.อัจฉรา  บุญถนอม    

แพทย์ประจำบ้านปี 2519

 1. นพ.สมยศ  จารุวิจิตรรัตนา
 2. พญ.นิธิวดี  ตียพันธ์

แพทย์ประจำบ้านปี 2518

 1. นพ.นิวัติ  พลนิกร

แพทย์ประจำบ้านปี 2517

 1. นพ.ไพโรจน์  สุวรรณโมลี            

แพทย์ประจำบ้านปี 2516

 1. นพ.จรัส  พัฒนะศรี                     

แพทย์ประจำบ้านปี 2515

 1. พญ.ศิริเพ็ญ  พัววิไล 
 2. พญ.ศรีประภา  ชัยสินธพ (เปลี่ยนหน่วย)

แพทย์ประจำบ้านปี 2514

 1. พญ.สายสมร  อัครวงศ์

แพทย์ประจำบ้านปี 2513

 1. พญ.พิมลพรรณ  กฤษติยรังสรรค์

 

*อิสระ    อาจารย์ สายบริการ รพ.รามาธิบดี      อาจารย์ สายวิชาการ รพ.รามาธิบดี    อาจารย์พิเศษ รพ.รามาธิบดี

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2563 (ปี 2)


นพ.สุกิจ ชาญสันติกูล

พญ.อภิชญา  ตันนิรันดร

พญ.ชุติมา เสรีอภินันท์
 
 

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2562


นพ.ศุภโชค คงเทียน

พญ.บุญฑริกา มุ่งวัฒนา

พญ.อภิชญา ปรีดาศักดิ์

นพ.คชาณัฐ พันธุ์สุข
 

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2561


พญ.ทิพย์ประไพ  มหาศักดิ์ศิริ

พญ.ชนิกานต์  พัชรพจนารถ

พญ.ธนภรณ์  ทองไพบูลย์

Dr.Kuenzang  Deki
 

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2560

พญ.วีรวดี  ธรรมธาดา พญ.รัตติยา  เตชะขจรเกียรติ พญ.กานต์ชนา  ลีรัณยกุล Dr.Chime  Eden

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ  สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2559

พญ.ดาริน ทองตัน พญ.ศศิมา ธรรมรุจา พญ.สิริอรญ์  อุดมพาณิชย์ Dr.Eesha Patel

แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต นานาชาติ สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2558

พญ.ดวงรัตน์ พฤฒิวรวงศ์ พญ.กัญวิชญ์ จันทร์สกุล พญ.วิมลสิริ เอี่ยมสำอางค์ พญ.นงศักดิ์ ชนะสมุน

 แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2557

พญ.สัญชวัล วิทยากรฤกษ์ นพ.ชนาธิป เดชวาณิชย์กุล นพ.ณัฐพล งามจิรธรรม นพ.ธีรพงษ์ รัตนนุกรม

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2556

พญ.รวมพร งามมงคลรัตน์  นพ.วรณิสร์ อ่อนประเสริฐ  พญ.ภัทริน อนุศักดิ์เสถียร  พญ.กุลสุภา นิมมานนิตย์

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2555

พญ.วิภาวี    นนทลีรักษ์  พญ.สิริพรรณ    ลาภสมบูรณ์ศิริ พญ.ศาณีรัตน์    พรธารักษ์เจริญ พญ.ฐาปณัญศ์  ปิยะวัชรพันธ์

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2554

นพ.นัฎฐเนศวร์  ลับเลิศลบ พญ.ฤดี  ผาสุกถาวร พญ.ปิยธิดา  ประเสริฐวิทย์ พญ.อรเกศ  ปัญญาเนตินาถ

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2553

นพ.วุฒิชัย ไทยสมาน พญ.ณัฏฐา ตังควัฒนกุล พญ.ลลิดา ไพศาลวัฒนกุล พญ.พลอยชมพู ศรีสุวรรณวัฒนา
       
     
พญ.วศินี เกิดวงศ์บัณฑิต      

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2552

พญ.สุมนทิพ กาญจนพิทักษ์ พญ.กฤตยา ทิศขจรสิริ พญ.วรรณดา ไล้สวน พญ.ศิลดา กนกรังษี

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2551 
พญ.ภัททิรา สุขุมรัตนาพร
พญ.วิกานดา พันธ์มณี
พญ.รตยา เดิมหลิ่ม
พญ.พลินี รัตนศิริวิไล
นพ.ฐนันท์ ดีสมโชค
พญ.มาณวิกา กมลนรนาถ

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2550 
1. พญ.พรนารี พัชรพจนากรณ์
2. นพ.ภาคินัย เต็มนิธิกุล
3. พญ.ชญาดา ก๊กผล
4. พญ.อาทิตยา ลิ่วชิรากรณ์
5. พญ.ปุณยา ศิริธนบดีกุล
6. พญ.สินิชญาน์ สหวัฒน์วงศ์
7. พญ.ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย
8. พญ. ประภาพร วิไลพันธุ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2549 
1. พญ.มนทินี ใช้ปัญญา 
2. พญ.ธัญญา สุวรรณสถิตย์ 
3. พญ.มลฤดี รวมพรรณพงศ์ 
4. พญ.วิวรรณ โง้วศิริ 
5. นพ.วิบูลย์ ธานีปกรณ์ 
6. พญ.ทศพร สุจริตจันทร์ 
7. นพ.ทวีศิลป์ ปุณณนิธิ 
8. พญ.ไดอาน่า ศรีพรกิจขจร 
9. พญ.ปราณี วงษ์กิติโสภณ 
10. นพ.สมเพชร จิรพจนานนท์ 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2548

1. พญ.ยิ่งลักษณ์ อภิบาล 
2. นพ.พูลเกียรติ สุชนวณิช 
3. พญ.จรรย์กมล ตาฬวัฒน์ 
4. พญ.มาลดี อังศุวัฒนานนท์ 
5. พญ.พิทยา ตัณฑ์จิตานนท์ 
6. พญ.ดวงใจ พันธ์อารีวัฒนา 
7. รต.หญิงพบพร บุษรานนท์ 
8. พญ.พัชราภรณ์ วชิรนันทศิลป์ 
9. พญ.บุญยพัต กฤษฎาธิวุฒิ 
10. พญ.สิรินันท์ นาขวัญ 

  แพทย์หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ปี 2547

1. พญ.สุธิดา สุวรรณโชติ 
2. พญ.สุธินี กุลกลการ 
3. พญ.ปิยวดี จิตะสมบัติ 
4. พญ.ภาณุนี สุทธิคนึง 
5. พญ.เสริมทรัพย์ เพฑวณิช 
6. พญ.วิภาวี วิทยาวนิชชัย 
7. พญ.ฆราณี กิตติศรีไสว

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2546

1. นพ.มโนธรรม  อุสาโห     

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2545

1. พญ.พรรณอร  เฉลิมดำริชัย           

2. พญ.วลัยรัตน์  ขุมมงคล                

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2544

1.  พญ.ชนิตว์วัณณ์  ตรีวิทยาภูมิ

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2543

1. นพ.พิชญ  สมบูรณสิน     

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2542

1. นพ.อาภาธร  ศิริวัฒนา                

2. นพ.วิวรรธน์  เจริญกุล                 

3. พญ.ภัทรา  พิมลศานติ์

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2541

1. พญ.วราภรณ์  ภัทรายุตวรรธน์          

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2538

1. พญ.ประภาพร  พรสุริยะศักดิ์          

  แพทย์หลักสูตรต่อยอดปี 2515

1. Dr.Lyne  Glessne