NEW !!! รับสมัครแพทย์ผู้ช่วยวิจัย 2562 ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562- 8 มกราคม 2563

 

 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม            1 ปี

กำหนดรับสมัคร            1 ธันวาคม 2562- 8 มกราคม 2563

สถานที่รับสมัคร           สำนักงานสาขาวิชาโรคผิวหนัง ภาควิชาอายุรศาสตร์

                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

จำนวน                        6  ตำแหน่ง

วิธีการคัดเลือก             สอบสัมภาษณ์                         

วันที่สัมภาษณ์              13 มกราคม 2563 

สถานที่สัมภาษณ์          ห้องประชุมสำนักงานสาขาวิชาโรคผิวหนัง อาคาร 1 ชั้น 2

                                  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

 

 <<<ใบรับสมัคร>>>

<<<ฟอร์มหนังสือแนะนำตัวผู้สมัคร>>>

การส่งเอกสารสมัคร

1. ส่งด้วยตนเอง: สำนักงานสาขาวิชาโรคผิวหนัง อาคาร 1 ชั้น 2  โรงพยาบาลรามาธิบดี

2. จัดส่งทางไปรษณีย์: หัวหน้าสาขาวิชาโรคผิวหนัง คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ที่อยู่ 270 ถ.พระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

 

ติดต่อ : คุณวีณา/คุณณัฏฐณิชา

โทร : 02-2011141

โทรสาร : 02-201-1211