ตาราง Elective นศพ.ปี 5 (RAMD 545) กลุ่มที่ 1:วันที่ 8–19 กพ. 2564

ตาราง Elective นศพ.ปี 5 (RAMD 545)

กลุ่มที่ 1 :  วันที่ 8 – 19 ก.พ. 2564

สถานที่ OPD Skin  ชั้น2  Zone J  อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 เช้า  (สัปดาห์ที่ 1)   นศพ. 10 คน  

 [resident med 3 คน, fellowภูมิแพ้  1 คน]**

วัน

เวลา

การปฏิบัติงาน

อาจารย์ผู้สอน

จันทร์ที่ 8 ก.พ. 64

8.30-9.00น.

ปฐมนิเทศ  (ห้อง common room)

อ.พลอยทราย

จันทร์ที่ 8 ก.พ. 64  

9.00-11.00น.

Observe OPD (ห้องตรวจ J1-5) /

ORเล็ก (ห้อง J13-14)  ห้องละ 2-3 คน*

อ.พลอยทราย*,  อ.พูลเกียรติ*,

 อ.กุลสุภา, อ.วรณิสร์,

อ.แพรมาลา(Ms1), residents

อังคารที่ 9 ก.พ. 64  

อ.วาสนภ*, อ.พชรวรรธน์,

อ.จุฑามาศ, อ. สุธินี*,

อ.พูลเกียรติ(Ms1), residents

พุธที่ 10 ก.พ. 64  

อ.สมศักดิ์*, อ.พชรวรรธน์, อ.กุลสุภา, อ.สุธินี(Ms1)*, residents

พฤหัสบดีที่ 11 ก.พ. 64  

อ.ณัฎฐา*,  อ.จุฑามาศ*, residents

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64

วันหยุดพิเศษ

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบ OPD กระจายนศพ.ไปตามห้องตรวจต่างๆและ OR โดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่างไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไป

(* 2nd call)

**แพทย์ประจำบ้าน med, fellow ตรวจเองและ consult

 

Topic discussion

วัน

เวลา

เรื่อง

อาจารย์ผู้สอน

จันทร์ 8 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Urticaria

อ.กมุทนาถ

อังคาร 9 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Topical dermatologic treatment

อ.กุลวัตร)

อังคาร 9 ก.พ. 64

14.00-15.00น.

Basic investigations and procedures

in dermatology (Skin, Hair, Nail)

อ.แพรมาลา

พุธ 10 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Eczema and papulosquamous

eruption (psoriasis)

อ.ณัฎฐา

พฤหัสบดี 11 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Pigmentary disorders

อ.วาสนภ

วันศุกร์ที่ 12 ก.พ. 64

วันหยุดพิเศษ

 

บ่าย        Special Clinic นศพ.เลือกลงได้คลินิกละไม่เกิน 4 คน

วัน

เวลา

การปฏิบัติงาน

อาจารย์ผู้สอน

ห้อง

จันทร์

 

 

13.00-15.00น.

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส (15 กพ. 64)

อ.เพ็ญพรรณ, อ.กุมุทนาถ,

อ.ปราณี

 

J12

คลินิกลมพิษ 1 ครั้ง/เดือน (22 กพ.64)

จันทร์

คลินิกสะเก็ดเงิน

 อ.พลอยทราย, อ.กุลสุภา

J1-2

จันทร์

คลินิกเลเซอร์ ชั้น4

อ.สมศักดิ์

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น4  โซนอาร์

อังคาร

13.00-15.00น.

คลินิกเล็บ (16 กพ. , 2 มีค.)

อ.แพรมาลา

J1-2

อังคาร

คลินิกเวชสำอาง

อ.สมนึก, อ.ธีรพงษ์

J3-5

อังคาร

คลินิกผม

อ.พูลเกียรติ, อ.พชรวรรธน์

J6-9

วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.  E-learning, SDL

www.aad.org/education/basic-derm-curriculum  หรือ คอมพิวเตอร์ที่ห้องตรวจเข้าไปที่หน้า Desktop เลือกไอคอน skinrama

เช้า   (สัปดาห์ที่ 2)    นศพ. 10 คน 

 [resident med 3 คน, fellowภูมิแพ้  1 คน]**

วัน

เวลา

การปฏิบัติงาน

อาจารย์ผู้สอน

จันทร์ที่ 15  ก.พ. 64

9.00-11.00น.

Observe OPD (ห้องตรวจ J1-5) /

ORเล็ก (ห้อง J13-14)  ห้องละ 2-3 คน*

อ.พลอยทราย*,  อ.พูลเกียรติ*,

 อ.กุลสุภา, อ.วรณิสร์,

อ.แพรมาลา(Ms1), residents

อังคารที่ 16 ก.พ. 64

อ.วาสนภ*, อ.พชรวรรธน์,

อ.จุฑามาศ, อ. สุธินี*,

อ.พูลเกียรติ(Ms1), residents

พุธที่ 17 ก.พ. 64

อ.สมศักดิ์*, อ.พชรวรรธน์, อ.กุลสุภา,

 อ.สุธินี(Ms1)*, residents

พฤหัสบดีที่ 18 ก.พ. 64

อ.ณัฎฐา*, อ.จุฑามาศ*,  residents

ศุกร์ที่ 19 ก.พ. 64

อ.เพ็ญพรรณ*, อ.กุลสุภา, อ.ธีรพงษ์*,

อ.กุลวัตร(Ms1),  residents

*อาจารย์ผู้รับผิดชอบ OPD กระจายนศพ.ไปตามห้องตรวจต่างๆและOR โดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่างไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไป

(* 2nd call)

**แพทย์ประจำบ้าน med, fellow ตรวจเองและ consult

 

Topic discussion

วัน

เวลา

เรื่อง

อาจารย์ผู้สอน

จันทร์ 15  ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Common hair and nail problems

อ.พูลเกียรติ

อังคาร 16 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Skin signs in systemic disease and drug eruption

อ.พลอยทราย

พุธ 17 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Acne and acneiform eruptions

อ.เพ็ญพรรณ

พฤหัสบดี18 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Common skin tumors

          อ.สมศักดิ์))

ศุกร์ 19 ก.พ. 64

11.00-12.00น.

Skin infections

         อ.สุธินีน2      )

หมายเหตุ :    นักศึกษาต้องลงชื่อ, เวลาเข้า-ออก ทุกวัน ที่ห้อง J12 ติดต่อเจ้าหน้าที่พยาบาลประจำห้อง

             :    หากนักศึกษามีความจำเป็นต้องการลาป่วย-กิจ ต้องเขียนใบลาและแจ้งที่ธุรการหน่วยโรคผิวหนัง และ

                  หากนักศึกษามีเวลาเรียนไม่ครบ 80% จะไม่ผ่านการประเมิน

                  โทร. 02-201-1211 คุณณัฏฐณิชา (ธุรการ) หรือ คุณสุชาดา (หัวหน้าพยาบาล)

 

บ่าย        Special Clinic นศพ.เลือกลงได้คลินิกละไม่เกิน 4 คน

วัน

เวลา

การปฏิบัติงาน

อาจารย์ผู้สอน

ห้อง

จันทร์

 

 

13.00-15.00น.

คลินิกผื่นแพ้สัมผัส (15 กพ. 64)

อ.เพ็ญพรรณ, อ.กุมุทนาถ,

อ.ปราณี

 

J12

คลินิกลมพิษ 1 ครั้ง/เดือน (22 กพ. 64)

จันทร์

คลินิกสะเก็ดเงิน

อ.พลอยทราย, อ.กุลสุภา

J1-2

จันทร์

คลินิกเลเซอร์ ชั้น4

อ.สมศักดิ์

ศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง ชั้น4  โซนอาร์

อังคาร

13.00-15.00น.

คลินิกเล็บ (16 กพ. , 2 มีค.)

อ.แพรมาลา

J1-2

อังคาร

คลินิกเวชสำอาง

อ.สมนึก, อ.ธีรพงษ์

J3-5

อังคาร

คลินิกผม

อ.พูลเกียรติ, อ.พชรวรรธน์

J6-9

วันพุธ, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 13.00-15.00น.  E-learning, SDL

www.aad.org/education/basic-derm-curriculum  หรือ คอมพิวเตอร์ที่ห้องตรวจเข้าไปที่หน้า Desktop เลือกไอคอน skinrama