New!! ประชุมวิชาการ เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 7 ในวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

ประชุมวิชาการ

เรื่อง 10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับแพทย์ทั่วไป ครั้งที่ 7

วันที่ 12-13 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

ณ ห้องประชุม 910A-C ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ดูรายละเอียดได้ที่ https://goo.gl/2vQrr4