คำอธิบายรายวิชาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก

หมวดวิชาแกน ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 601 การวิจัยทางการพยาบาล 3 (3-0-6)
RANS 601 Nursing Research 3 (3-0-6)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
RANS 603 Statistics 2(1-2-3)
 
การวิจัยทางการพยาบาล แนวคิดการวิจัยและการใช้ผลการวิจัยทางการพยาบาล จริยธรรมการวิจัย คุณธรรมและจรรยาบรรณของนักวิจัย กระบวนการวิจัย การออกแบบการวิจัย เครื่องมือและคุณภาพเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การอภิปรายผล การสังเคราะห์ความรู้ การประเมินคุณภาพงานวิจัย การเขียนโครงการและรายงานวิจัย การวิจัยเชิงคุณภาพ การสืบค้นข้อมูล การพัฒนา โครงร่างวิจัย
Nursing research; concepts of research and research utilization in nursing; research ethics; moral and ethics of researcher; research process; research designs; research instrument and quality of instrument; data collection; data analysis; discussion; knowledge synthesis; evaluation of research quality; writing research project and report; qualitative research; literature search; research proposal development
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
RANS 662 Theoretical Foundation in Advanced Nursing Practice 2(2-0-4)
 
พัฒนาการของศาสตร์สาขาการพยาบาลมโนทัศน์ทางการพยาบาล ทฤษฎีทางการพยาบาลและทฤษฎีที่เลือกสรรจากศาสตร์สาขาอื่นในกลุ่มสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ความเครียดและการปรับตัวของบุคคลและครอบครัว พฤติกรรมสุขภาพ การดูแลตนเอง หลักการให้คำปรึกษาและการสร้างแรงจูงใจ การวิเคราะห์และประเมินทฤษฎีที่เลือกสรร
Evolution of knowledge development in nursing science; major concepts of nursing science; nursing theories and selected theories of other disciplines related to nursing about interpersonal relationships, stress and coping of individuals and family, health behavior and self-care, counseling and motivational enhancement principles; analysis and evaluation of selected theories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
RANS 663 Health Policy and Nursing Leadership 2(2-0-4)
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ การพัฒนาภาวะผู้นำ กลยุทธ์ที่สำคัญของผู้นำ คุณธรรมจริยธรรมของผู้นำนโยบายสุขภาพ กระบวนการพัฒนานโยบายสุขภาพ ระบบบริการสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการพยาบาล การจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล บทบาทของผู้นำการพยาบาลต่อการพัฒนาและนำนโยบายสุขภาพสู่การปฏิบัติ
Concepts and theories of leadership; leadership development; leadership strategy; moral and ethics for leadership; health policy and health policy development; health care system; health economics; ethical considerations and legal issue related to nursing profession; nursing management; quality improvement in nursing; role of nurse leaders in health policy development and implementation
 

หมวดวิชาบังคับ ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพด 516 การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดและเด็ก 1(1-0-2)
RAPN 516 Health Assessment of the Neonate and the Children 1(1-0-2)
 
การซักประวัติการตรวจร่างกายทารกแรกเกิดและเด็ก การแปลผลจากการตรวจท างห้องปฏิบัติการเบื้องต้นการบันทึกผลการตรวจร่างกาย การคัดกรองทารกและเด็กที่มีสุขภาพเปลี่ยนแปลง คุณธรรมพยาบาลเด็ก จริยธรรมในการตรวจร่างกาย
History taking, physical examination in newborn and children, basic laboratory test interpretation, documentation of findings, abnormal screening for newborn and children, moral in pediatric nursing and ethics in physical examination
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพด 520 วิทยาศาสตร์สุขภาพในเด็ก 3(3-0-6)
RAPN 520 Health Science in Pediatrics 3(3-0-6)
 
ชีววิทยาของเซลล์และการรักษาสมดุลภายในเซลล์ โครงสร้างและการแสดงออกทางพันธุกรรม การผันแปรทางพันธุกรรมในเด็ก กลไกการเกิดมะเร็ง การควบคุมระบบต่าง ๆ ในร่างกายเด็ก ระบบภูมิคุ้มกัน ระบบหัวใจและการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบไต ระบบเลือด ระบบทางเดินอาหารและตับ ระบบต่อมไร้ท่อและการเผาผลาญ ระบบประสาท ระบบสืบพันธุ์ ระบบกล้ามเนื้อและโครงร่าง การเชื่อมโยงระหว่างจิต ประสาทและภูมิคุ้มกัน เภสัชจลศาสตร์ เภสัชพลศาสตร์ เภสัชพันธุศาสตร์ในเด็ก กลุ่มยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบต่างๆ ของร่างกายเด็ก
Cell biology and homeostasis; human genetics, genetic mutation in children; carcinogenesis; pathophysiology of different body systems in pediatrics, immune system, cardiac and circulation system, respiratory system, renal system, hematologic system, gastrointestinal hepatobiliary and pancreatic system, endocrine system and metabolism, nervous system, reproductive system, musculoskeletal system, psychoneuroimmunology; pharmacokinetics, pharmacodynamics, pharmacogenetics in children; drugs affecting children body systems
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพด 517 การส่งเสริมสุขภาพและการจัดการความเจ็บป่วยในเด็ก 3(3-0-6)
RAPN 517 Health Promotion and Illness Management in Pediatrics 3(3-0-6)
 
ทฤษฎีการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น นวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านการส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสภาพ ประเด็นและแนวโน้มปัญหาโรคเด็กที่พบบ่อยพยาธิสรีรวิทยาการเจ็บป่วย แนวคิดทฤษฎีด้านการรักษาพยาบาลในการดูแลทารกและเด็กป่วยภาวะวิฤตและเรื้อรัง การดูแลต่อเนื่อง การดูแลระยะท้ายของชีวิต ประเด็นจริยธรรมและกฎหมาย สิทธิเด็ก
Growth and child development theories from birth to adolescence, innovation/ technology in advanced health promotion, disease prevention, and health restoration, issues and trends of common problems and diseases, pathophysiology of diseases, concepts and theories in critical and chronic care, continuing care, end of life care, ethics, law and child’s rights
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพด 518 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กสุขภาพดีและกลุ่มเสี่ยง 3 (0-9-3)
RAPN 518 Nursing Care of Well Child and Risk Groups 3 (0-9-3)
 
การประเมิน และคัดกรองสุขภาพเด็กแบบองค์รวมในภาวะปกติ และภาวะเสี่ยง การซักประวัติ การตรวจร่างกาย การประเมิน และคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การประเมินภาวะโภชนาการ การบันทึกผลการตรวจสุขภาพ การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปฏิบัติการพยาบาลเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค ภายในขอบเขตของกฎหมาย จริยธรรมของพยาบาลเด็ก และจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาล ประสานความร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพในการบำบัดทางการพยาบาลที่คลินิกสุขภาพเด็กดีห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอกโรงเรียนสื่อสารเชิงวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทางด้านสุขภาพ ศึกษาระบบการดูแลเด็กสุขภาพดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Holistic health assessment and screening in well child and risk groups, history taking, physical examination, assessment and screening of growth and child development, documentation of findings, immunization, nursing care for health promotion, disease prevention, within legal scope, ethics of pediatric nurses, and professional code of ethics; collaboration within nursing and health care teams during nursing care at well child clinic, ambulatory care clinic, and school settings; professional communication for improving health outcomes; study of model of well child care both national and international country
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพด 519 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กป่วยภาวะเฉียบพลัน วิกฤตและเรื้อรัง 3 (0-9-3)
RAPN 519 Nursing Care of Children with Acute Critical and Chronic illness 3 (0-9-3)
 
การประเมินและคัดกรองสุขภาพผู้ป่วยเด็กแบบองค์รวม บูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาลเด็ก ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องทางการพยาบาลเด็ก หลักฐานเชิงประจักษ์ เทคโนโลยีการประเมินตัดสินใจออกแบบระบบการพยาบาล ให้การบำบัดทางการพยาบาลในเด็กเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนในภาวะวิกฤตและเรื้อรัง ติดตามประเมินผลลัพธ์ประสานความร่วมมือกับพยาบาลและบุคลากรทีมสุขภาพ สื่อสารเชิงวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้ป่วยเด็กได้รับการดูแลต่อเนื่องจนถึงระยะท้ายของชีวิต ภายในขอบเขตของกฎหมายจริยธรรมของพยาบาลเด็กและจรรยาบรรณวิชาชี พ ศึกษาระบบการดูแลผู้ป่วยเด็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ
Holistic health assessment and screening in child patients, integration of nursing science, science related to pediatric nursing, evidence based, technology; making decision, designing nusing system; providing holistic nursing care for individual children with complex critical and chronic health problems, monitoring outcomes; collaboration with nurses and health care team, professional communication for improving health outcomes; within legal scope, ethics of pediatric nurses, and professional code of ethics; study of model of pediatric patient care both national and international country
 

หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ย้อนกลับ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 543 แนวคิดและการปฏิบัติทางการพยาบาลขั้นสูง 3 (1-6-4)
RANS 543 Concept and Practice in Advanced Nursing 3 (1-6-4)
 
แนวคิดการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง องค์กรวิชาชีพพยาบาลกับการพัฒนาบทบาทการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง ประวัติและวิวัฒนาการการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง การขยายขอบเขตการปฏิบัติการพยาบาล การพัฒนาสมรรถนะที่สำคัญในบทบาทของการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงต่างๆ การใช้ผลงานวิจัยและหลักฐานเชิงประจักษ์และความคุ้มทุน การประเมินผลลัพธ์การปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงกับคุณภาพ ปัจจัยสนับสนุนความสำเร็จของการใช้และพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง กลยุทธ์การพัฒนานวัตกรรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการสุขภาพระดับบุคคล กลุ่ม ประชากรและระบบการบริการ
Conceptualization of advanced practice nursing; professional nursing organizations and role development of advanced practice nursing; historical perspective and evolution of advanced practice nursing; extended roles of nursing practice; competencies development of various roles of advanced practice nurses; utilization of research, evidence-based practice, and cost-effectivess; outcome evaluation of advanced practice nursing and the health care quality; the potential for successful implementation and development of advanced practice nursing; strategies for innovation development to improve quality of services at individual, group, population and health care system levels
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 564 การสอนในคลินิก 3 (2-3-5)
RANS 564 Teaching in Clinical Setting 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการเรียนการสอน แนวคิดและหลักการสอนทางคลินิก บทบาทครูคลินิก และคุณธรรมจริยธรรมครูคลินิก หลักการกำหนดวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและการเขียนวัตถุประสงค์การสอนทางคลินิก รูปแบบและกลวิธีการสอนทางคลินิก การประเมินผลทางคลินิก หลักการและการฝึกสอนจุลภาค การเขียนแผนการสอน และการฝึกปฏิบัติการสอนในคลินิก
Teaching and learning theories; concepts and principles of clinical teaching; clinical teacher roles; moral and ethics of clinical teacher; principles of educational and clinical learning objectives; models of clinical teaching and teaching strategies; clinical evaluation; principles of microteaching and microteaching practicum; clinical lesson plan development and clinical teaching practicum
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 545 การจัดการทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 545 Nursing Management 3 (2-3-5)
 
ทฤษฎีการบริหารจัดการ กระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเชิงกลยุทธ์ การจัดการกำลังคนหลักจริยศาสตร์ในการบริหารจัดการ การประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์สุขภาพและเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการทางการพยาบาล การพัฒนาคุณภาพทางการพยาบาล วิเคราะห์การบริหารองค์การและบทบาทผู้จัดการทางการพยาบาล
Theory of administration and management; administrative and management process; strategy management; human resources management; ethical principle in nursing administration and management; application of health economics and sufficient economy in nursing management; nursing quality improvement; analysis of organizational administration and role of nurse manager
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 688 เทคโนโลยีและการจัดการสารสนเทศทางการพยาบาล 3 (2-3-5)
RANS 688 Technology and Management of Nursing Information 3 (2-3-5)
 
ความหมาย และความสำคัญของการพยาบาลสารสนเทศ ภาษาการพยาบาล ระบบจำแนกการพยาบาลหลักการและการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเท ศ และคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลปรับปรุงงานบริการ การวิจัย และการศึกษาพยาบาล ประเด็นแนวโน้มเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับระบบบริการสุขภาพโดยรวมและการพยาบาล
Definition and significance of nursing informatics, nursing language, nursing classification system, principle and application of information technology and computer in development of nursing knowledge, research, nursing education and nursing service. Issues and trend in technology and the whole health system including nursing system
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 546 นวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก 3 (2-3-5)
RANS 546 Innovation in Pediatric Nursing 3 (2-3-5)
 
ประเภทและรูปแบบของนวัตกรรมทางการพยาบาลแนวคิดทฤษฏี หลักการในการพัฒนานวัตกรรม กระบวนการในการพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การประเมินผลนวัตกรรมทางการพยาบาลเด็ก
Types, models of nursing innovation, concepts, principles, theories of innovation development, innovation development process in pediatric nursing, intellectual property management and related law, evaluation of pediatric nursing innovation
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 549 เครื่องมือสำหรับการวิจัยและวัดผลลัพธ์ 3 (2-3-5)
RANS 549 Instruments for Research and Outcome Measures 3 (2-3-5)
 
เครื่องมือวิจัยชนิดของเครื่องมือวิจัยหลักในการพัฒนาเครื่องมือวิจัย ความตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือแบบวัดมาตรฐาน การใช้เครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์ในการปฏิบัติงานในคลินิกสำหรับผู้ป่วยที่แตกต่างกัน
Research instruments, types of research instruments, principles of research instrument development, reliability and validity of the instrument, standardized measures, using specific outcome measures in clinical practices for different patient categories
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ/ปฏิบัติในคลินิก-ศึกษาด้วยตนเอง)
รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 12(0-36-0)
RANS 698 Thesis 12(0-36-0)
 
การกำหนดหัวข้อวิจัยทางการพยาบาลการพัฒนาโครงร่างการวิจั ย การดำเนินการการวิจัย การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลผลและการอภิปรายผล จริยธรรมการวิจัย และการนำผลงานวิจัยมาเรียบเรียงเป็นวิทยานิพนธ์การนำเสนอรายงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารหรือสิ่ง ตีพิมพ์ทางวิชาการที่เป็นมาตรฐานหรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
Identifying nursing research title; developing a research proposal; conducting research; data collecting; Interpreting and discussing; ethic of research; research writhing; research presenting and publishing in standard journal or academic publishing or presenting on the academic conference; ethics of academic presenting
 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร