Program Learning Outcomes: PLOs

Program Learning Outcomes: PLOs

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษาจะมีความรู้ ความสามารถดังนี้

1. สร้างงานวิจัยในประเด็นปัญหาด้านสุขภาพของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในภาวะเจ็บป่วยวิกฤต เฉียบพลัน เรื้อรัง และระยะท้ายของชีวิตโดยคำนึงถึงจริยธรรม และความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจปัญหาทางสุขภาพอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล

2. สร้างสรรค์โครงการดูแลกลุ่มผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่เลือกสรรและนำโครงการไปใช้ โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ผลลัพธ์ทางการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิก

3. ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ รวมถึงครอบครัว ในทุกระยะของการเจ็บป่วย โดยบูรณาการศาสตร์ทางการพยาบาล วิทยาศาสตร์สุขภาพที่ทันสมัย ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ สังคมวัฒนธรรม ประเด็นทางจริยธรรม การให้คุณค่าของผู้ป่วย และการให้เหตุผลทางคลินิก

4. แสดงออกถึงภาวะผู้นำทางการพยาบาล โดยการให้คำปรึกษา การกำกับ การเสริมสร้างแรงจูงใจ และการประสานความร่วมมือกับทีมการพยาบาลในคลินิก ทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุในกลุ่มที่เลือกสรร

5. แสดงออกถึงการมีทักษะในการสื่อสารที่ดี ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่ผู้ป่วยผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และครอบครัว

6. ประยุกต์ดิจิทัลเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ด้านสุขภาพของผู้ใช้บริการ นำเสนอผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 
 

Program Learning
Outcomes: PLOs
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาในหลักสูตร