รายละเอียดหลักสูตร

 

รายละเอียดหลักสูตร

ภาษาไทย: หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ภาษาอังกฤษ: Master of Nursing Science Program in Psychiatric and Mental Health Nursing

 

ปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม: พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อย่อ: พย.ม. (การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต)
ชื่อเต็ม: Master of Nursing Science (Psychiatric and Mental Health Nursing)
ชื่อย่อ: M.N.S. (Psychiatric and Mental Health Nursing)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ปรัชญาของหลักสูตร

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เป็นสาขาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน วินิจฉัย การป้องกันปัญหาสุขภาพจิต การส่งเสริมสุขภาพจิต การดูแลช่วยเหลือ การบำบัดรักษาทางจิต
และการฟื้นฟูสภาพ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชทุกช่วงวัย ในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง ทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม ครอบครัว และชุมชน โดยบูรณาการความรู้จากศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตและศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง หลักความปลอดภัย หลักการใช้ยาอย่างสมเหตุผล การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พระราชบัญญัติสุขภาพจิตและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรจะเป็นผู้ที่มีทักษะทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถสร้างเสริมความรู้ ความสามารถและทักษะใหม่ได้ด้วยตนเอง การคิดริเริ่มอย่างสร้างสรรค์ การเรียนรู้ด้วยตัวเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการมีความแข็งแกร่งในชีวิต สามารถติดตามความก้าวหน้าทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยอยู่เสมอ มีภาวะผู้นำ อันจะส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีทั้งต่อผู้ป่วยและครอบครัว องค์กร ระบบบริการสุขภาพ สังคม และประเทศชาติ

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว มหาบัณฑิตจะมีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

1. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรมเชิงวิชาการ จรรยาบรรณวิชาชีพ และจริยธรรมการวิจัย

2. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต พื้นฐานทางชีววิทยาและพฤติกรรมมนุษย์ ประสาทเภสัชวิทยา
และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูของบุคคลทุกช่วงวัย ครอบครัว และชุมชนที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในระยะเฉียบพลัน
วิกฤต และเรื้อรัง

3. พัฒนามหาบัณฑิตที่สามารถคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์องค์ความรู้ในศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง และหลักฐานเชิงประจักษ์
เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาจิตเวชและสุขภาพจิตในระยะเฉียบพลัน วิกฤต และเรื้อรัง รวมทั้งพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาลจิตเวช
โดยใช้กระบวนการศึกษาและวิจัยที่เหมาะสม

4. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล มีภาวะผู้นำ ผู้ตามในการทำงานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นตลอดจนการเรียนรู้
และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนามหาบัณฑิตที่มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
การนำเสนอได้อย่างเหมาะสม และสามารถติดต่อสื่อสาร (การฟัง พูด อ่าน เขียน) กับผู้อื่นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการ นักวิจัยด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

2. พยาบาลผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

3. ผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ถ่ายทอดความรู้ในสถานศึกษาด้านการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

4. อาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต