คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

แผน ก แบบ ก1

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์หรือเทียบเท่าจาสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสภาการพยาบาลรับรอง

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

3. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล หรือการศึกษาทางการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตหลังจากสำเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 3 ปี โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

5. ผ่านการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต(หลักสูตร 4 เดือนขึ้นไป)
โดยเป็นหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางที่สภาการพยาบาลหรือราชวิทยาลัยแพทย์รับรอง

6. มีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยโดยได้รับการรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัย หรือมีผลงานวิจัยทางด้านสุขภาพที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่อย่างน้อย 1 เรื่อง

7. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

8. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ 3,4 และ 7 อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

 

แผน ก แบบ ก2

1. สำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาสาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม และสภาการพยาบาลรับรอง

2. มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้น 1

3. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.50

4. มีประสบการณ์การทำงานในด้านการพยาบาล การศึกษาพยาบาล หรือการบริหารการพยาบาลหลังจากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 1 ปี
โดยนับถึงวันยื่นใบสมัคร

5. ผู้สมัครเข้าศึกษาจะต้องมีผลการสอบผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

6. ผู้ที่มีคุณสมบัติต่างจากที่กำหนดในข้อ ๓, ๔ และ ๕ อาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษา ตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย