แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพจ 666 พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา 3(3-0-6)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพจ 667 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 2 (2-0-4)
  รมพจ 668 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 2 (2-0-4)
  รมพจ 669 ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 3(0-9-3)
รวม 10 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพจ 670 ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 3(0-9-3)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต
 

ภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 603 สถิติ 2(1-2-3)
  รมพจ 666 พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา 3(3-0-6)
  รมพย 662 มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง 2(2-0-4)
  รมพย 663 นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล 2(2-0-4)
รวม 9 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
1 รมพย 601 วิจัยทางการพยาบาล 3(3-0-6)
  รมพจ 667 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 2 (2-0-4)
  รมพจ 668 การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 2 (2-0-4)
รวม 7 หน่วยกิต
ภาคฤดูร้อน
  รมพจ 669 ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1 3(0-9-3)
 
ภาคการศึกษาที่ 1
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2   วิชาเลือก 3 หน่วยกิต
  รมพจ 670 ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2 3(0-9-3)
  รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 12 หน่วยกิต
 
ภาคการศึกษาที่ 2
ชั้นปี รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต
2 รมพย 698 วิทยานิพนธ์ 6(0-18-0)
รวม 6 หน่วยกิต