แผนการศึกษาปริญญาโท

แผนการศึกษาปริญญาโท

ภาคปกติ

ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

รมพย 603

สถิติ

2(1-2-3)

 

รมพจ 666

พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา

3(3-0-6)

 

รมพย 662

มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

2(2-0-4)

 

รมพย 663

นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล

2(2-0-4)

รวม 12 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

รมพย 601

วิจัยทางการพยาบาล

3(3-0-6)

 

รมพจ 667

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

2 (2-0-4)

 

รมพจ 668

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

2 (2-0-4)

 

รมพจ 669

ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

3(0-9-3)

รวม 10 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2

 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

 

รมพจ 670

ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

3(0-9-3)

 

รมพย 698

วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)

รวม 12 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2

รมพย 698

วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)

รวม 6 หน่วยกิต

 

ภาคพิเศษ

ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

รมพย 603

สถิติ

2(1-2-3)

 

รมพจ 666

พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรมมนุษย์และจิตเภสัชวิทยา

3(3-0-6)

 

รมพย 662

มูลฐานทางทฤษฎีในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง

2(2-0-4)

 

รมพย 663

นโยบายสุขภาพกับภาวะผู้นำทางการพยาบาล

2(2-0-4)

รวม 9 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

1

รมพย 601

วิจัยทางการพยาบาล

3(3-0-6)

 

รมพจ 667

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

2 (2-0-4)

 

รมพจ 668

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

2 (2-0-4)

รวม 7 หน่วยกิต

ภาคฤดูร้อน

 

รมพจ 669

ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 1

3(0-9-3)

 

ภาคการศึกษาที่ 1

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2

 

วิชาเลือก

3 หน่วยกิต

 

รมพจ 670

ปฎิบัติการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิตขั้นสูง 2

3(0-9-3)

 

รมพย 698

วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)

รวม 12 หน่วยกิต

 

ภาคการศึกษาที่ 2

ชั้นปี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

2

รมพย 698

วิทยานิพนธ์

6(0-18-0)

รวม 6 หน่วยกิต